ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΠΟ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΜ
Last Updated on Mar 18 2021

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΠΟ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ...

Αντιπροσωπεία της  Γραμματείας της Οργάνωσης  μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Ευθύμιο Στρούθο, τον Γενικό Γραμματέα Σόλωνα Κασίνη...
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΠΟ ΜΕ ΔΗΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Last Updated on Mar 18 2021

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΠΟ ΜΕ ΔΗΚΟ ΚΑΙ...

Αντιπροσωπεία της  Γραμματείας της Οργάνωσης  μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Ευθύμιο Στρούθο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Πάμπο...
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΠΟ ΜΕ ΕΔΕΚ
Last Updated on Mar 18 2021

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΠΟ ΜΕ ΕΔΕΚ

Αντιπροσωπεία της  Γραμματείας της Οργάνωσης  μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Ευθύμιο Στρούθο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Πάμπο...
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Last Updated on Jan 24 2021

ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ...

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Οι τρίτεκνες οικογένειες σε Κύπρο και Ελλάδα Την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου...
Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Last Updated on Jan 24 2021

Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ...

  Η δημογραφική λύση του Κυπριακού Προβλήματος Με αφορμή το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας <Καθημερινή> στις  25/12/2020 με...
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012
ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των μελών της όπως περιγράφεται πιο κάτω:

«Ομαδικό Σχέδιο ασφάλειας προσωπικών ατυχημάτων μελών Π.Ο.Π.Ο.»

Η οργάνωση επιθυμεί να συνάψει συμβόλαιο Σχεδίου ομαδικής Ασφάλειας ατυχημάτων για να καλύψει τις 18000 περίπου μέλη της.
Η ασφάλεια θα καλύπτει προαιρετικά όσα μέλη της οργάνωσης αμφοτέρων των συζύγων μέχρι 69 ετών επιθυμούν να ενταχτούν στο σχέδιο με βάση προκαθορισμένο ασφάλιστρο με επιλογή ενός από δύο σχεδίων €20000 και €40000.
Η περίοδος ισχύος του συμβολαίου θα είναι για δύο χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα χρόνο με τους ίδιους όρους και ποσά.
Οδηγίες προς τους προσφοροδότες, όροι της προσφοράς καθώς και τα έντυπα προσφοράς ευρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία της οργάνωσης καθώς και στην ιστοσελίδα της οργάνωσης http://www.triteknoi.org/

Τελευταία ημερομηνία προσφοράς καθορίζεται η 26 Σεπτεμβρίου 2012.


ΜΕΡΟΣ 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΕΣ

1.1 Τιμές
Οι τιμές που θα προσφερθούν να είναι σε ευρώ μόνο και να παραμείνουν σταθερές ως την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου.

1.2 Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές και σε ισχύ για αποδοχή ή απόρριψη από την Οργάνωση για 90 μέρες από την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

1.3 Κόστος Υποβολής Προσφορών
Η Π.Ο.Π.Ο. δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη ούτε θα πληρώσει τυχόν έξοδα που θα υποστείτε για την ετοιμασία και την υποβολή της προσφοράς σας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.

1.4 Υποβολή Προσφορών
Για την υποβολή προσφορών να χρησιμοποιηθεί το Έντυπο που επισυνάπτεται κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο μαζί με τους όρους και τις πρόνοιες της κάλυψης.
Τα Έντυπα αυτά να υποβληθούν σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο και είτε να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης που βρίσκονται στην οδό Αλκαίου 1Β & 1Γ, Πολυκατοικία Constantza, 1060 Λευκωσία , είτε να σταλεί ταχυδρομικώς στην Οργάνωση, Ταχ. Θυρ. 26710,1647 Λευκωσία. Μπορούν επίσης να παραδοθούν σε κλειστό και σφραγισμένο Φάκελο και στα κατά τόπους γραφεία της Οργάνωσης.
Στην αριστερή πάνω γωνιά του φακέλου να είναι γραμμένες οι λέξεις:

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 3/2012»
«ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26/09/2012

Δύο αντίγραφα της προσφοράς σας (το ένα να φέρει τον τίτλο «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ») θα πρέπει να φθάσουν στον προορισμό τους όχι πιο αργά από τις 12.00 το μεσημέρι της πιο πάνω αναφερόμενης τελευταίας ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη.

1.5 Αξιολόγηση και Κατακύρωση
Η Οργάνωση δεν είναι υποχρεωμένη να δεχτεί την χαμηλότερη η οποιαδήποτε άλλη προσφορά.
Η Οργάνωση θα αξιολογήσει το Διαγωνισμό σε δύο στάδια. 

Στάδιο Α - Ποιοτική Αξιολόγηση

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες Προσφορές θα αξιολογηθούν για να διαπιστωθεί κατά πόσο κάθε προσφορά ικανοποιεί ουσιωδώς τα πιο κάτω κριτήρια:
(ι) Συμφωνία με τους όρους των εγγράφων διαγωνισμού και της προδιαγραφής
(ιι) Υποβολή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων ,πιστοποιητικών ή όρων που απαιτούνται από τα έγγραφα του διαγωνισμού 
(ιιι) Εμπειρία
(iv) Οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του Διαγωνισμού
(v) Απόδοση σε προηγούμενους διαγωνισμούς και συμβάσεις με την Π.Ο.Π.Ο., εάν υπάρχουν (δες επίσης παράγραφο 1.6 Επαγγελματικά Παραπτώματα).
(vi) Όφελος Οργάνωσης
(vii) Χρόνος πληρωμής απαίτησης από την ημερομηνία υποβολής
Ουσιωδώς ανταποκρινόμενη προσφορά είναι αυτή η οποία συνάδει με τις πιο πάνω απαιτήσεις χωρίς ουσιώδεις αποκλίσεις. Η απόφαση κατά πόσο μια προσφορά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του διαγωνισμού, βασίζεται στο περιεχόμενο της υποβληθείσας προσφοράς χωρίς προσφυγή σε εξωγενείς αποδείξεις.
Οι προσφορές που θα κριθούν ως έχουσες ουσιώδεις αποκλίσεις θα απορρίπτονται και δεν μπορούν εκ των υστέρων να καταστούν αποδεκτές με διόρθωση εκ μέρους του προσφοροδότη της ουσιώδους απόκλισης. Είναι στην απόλυτη κρίση Οργάνωσης να αποδεχτεί μη ουσιώδεις αποκλίσεις ή ανωμαλίες της προσφοράς, οι οποίες δεν καθιστούν την προσφορά απαράδεκτη.
Προσφορές που κρίνονται ότι ανταποκρίνονται ουσιωδώς στα πιο πάνω κριτήρια προκρίνονται για περαιτέρω αξιολόγηση στο Στάδιο Β.

Στάδιο Β - Οικονομική Αξιολόγηση

Τα πιο κάτω θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια της Οικονομικής Αξιολόγησης.
(i) Τιμή Προσφοράς
(ii) Κόστος που προκύπτει στην οργάνωση από τη μέθοδο προώθησης της ασφάλειας.
(iii) Οποιονδήποτε οικονομικό η άλλο όφελος παραχωρηθεί προς την Οργάνωση.
Χρησιμοποιώντας την πιο πάνω μέθοδο θα υπολογίζεται η συνολική αξιολογημένη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον Προσφοροδότη με τη χαμηλότερη αξιολογημένη τιμή νοουμένου ότι αυτός κρίνεται ικανός να εκτελέσει ικανοποιητικά το συμβόλαιο.
Η επιβεβαίωση ότι ο Προσφοροδότης είναι ικανός να εκτελέσει το συμβόλαιο αποτελεί προϋπόθεση για την κατακύρωση του συμβολαίου. Σε περίπτωση που ο προσφοροδότης δεν κριθεί ικανός να εκτελέσει το συμβόλαιο η προσφορά του θα απορριφθεί και η Οργάνωση θα προχωρήσει στην επόμενη χαμηλότερη αξιολογημένη προσφορά, για να κρίνει με ανάλογο τρόπο κατά πόσον ο προσφοροδότης είναι ικανός να εκτελέσει το συμβόλαιο.
1.6 Επαγγελματικά Παραπτώματα
Εάν η Οργάνωση διαπιστώσει ότι σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης και με οποιοδήποτε μέσο ο προσφοροδότης έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συμπεριλαμβανομένης και της μη τήρησης ουσιωδών υποχρεώσεων σε προγενέστερη διαγωνιστική διαδικασία τόσο της Οργάνωσης ή σε άλλη σύμβαση, η Οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την εν λόγω προσφορά και να αποκλείσει τον προσφοροδότη από συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς για περίοδο που θα αποφασίσει η Οργάνωση.
1.7 Ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα και άλλα έξοδα.
Το κόστος των ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων και ταχυδρομικών εξόδων που υπόκειται η οργάνωση για την αποστολή στα μέλη θα καλύπτονται από την ασφαλιστική εταιρεία με καταποκοπήν ποσό. 
1.8 Πείρα
Οι προσφοροδότες πρέπει να έχουν εκτενή πείρα στην εκτέλεση συμβολαίων παρόμοιας φύσης και τα προϊόντα τους να έχουν ικανοποιητική λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να δοθούν λεπτομέρειες προηγούμενων συμβολαίων που εκτελέστηκαν τα τελευταία χρόνια (όνομα, εταιρεία ή οργανισμός).
1.9 Εναλλακτικές Προσφορές
Σε περίπτωση που ένας προσφοροδότης επιθυμεί να υποβάλει εναλλακτική προσφορά η οποιαδήποτε άλλη προσφορά άλλων σχεδίων του προς τα μέλη μας, να το δηλώσει καθαρά σε ξεχωριστό Έντυπο Προσφοράς. Η κύρια προσφορά και κάθε εναλλακτική προσφορά θα εξετάζονται και αξιολογούνται σαν ξεχωριστές και διαφορετικές προσφορές.
1.10 Διευκρινήσεις
Εάν ένας Προσφοροδότης επιθυμεί να ζητήσει διευκρινήσεις ως προς το περιεχόμενο του διαγωνισμού αυτού, τότε θα πρέπει να τις υποβάλει γραπτώς, μία εβδομάδα πριν από την τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών.


ΜΕΡΟΣ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

2.1 Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνεται με τραπεζική επιταγή από την Οργάνωση με τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.
2.1 Καθυστέρηση στη ολοκλήρωση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής αποτύχει να ολοκληρώσει τη Σύμβαση ή παραβιάσει οιονδήποτε μέρος της Σύμβασης εντός του χρόνου που καθορίζεται στη Σύμβαση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 30 ημερολογιακών ημερών στην ολοκλήρωση και/ή σε μια ή περισσότερες παραδόσεις η Οργάνωση επιφυλάσσει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση στον Προμηθευτή . Επιπρόσθετα και χωρίς επηρεασμό οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων σε αποζημίωση που πιθανόν να έχει η Οργάνωση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

ΜΕΡΟΣ 3 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

3.1 Χρονική διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση θα είναι διετής με δικαίωμα ανανέωσης ενός έτους και θα μπορεί να καλύπτει όλα τα μέλη της Π.Ο.Π.Ο. μέχρι 69 ετών αμφοτέρων των συζύγων που είναι εγγεγραμμένα ή θα εγγραφούν κατά την διάρκεια της σύμβασης το δε ασφάλιστρο θα είναι ενιαίο για όλα τα μέλη ανεξαρτήτως φύλου ηλικίας ή εργασίας.

ΜΕΡΟΣ 4 – Ασφαλιστική κάλυψη – Κλίμακα Μόνιμης Ανικανότητας

Ασφαλιστική κάλυψη Σχέδιο Α Σχέδιο Β
Θάνατος από ατύχημα ,
Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα 
(% βάσει κλίμακας ανικανότητας)
€20000
€40000
Κλίμακα Μόνιμης Ανικανότητας ( Να καθοριστεί από την ασφαλιστική εταιρεία) Δεξί Αριστερό
Παντελής παράλυση σώματος
Παντελής απώλεια ομιλίας
Παντελής απώλεια όρασης αμφοτέρων των ματιών
Παντελής απώλεια όρασης στο ένα μάτι
Παντελής κώφωση αμφοτέρων των αυτιών
Παντελής κώφωση ενός αυτιού
Απώλεια του μεγάλου δακτύλου ποδός
Απώλεια οποιαδήποτε άλλου δακτύλου ποδός
Απώλεια του μέσου δακτύλου 
Απώλεια του τέταρτου δακτύλου
Απώλεια του πέμπτου δακτύλου
Απώλεια του δείκτη
Απώλεια του αντίχειρα
Απώλεια ποδιού
Απώλεια κάτω μέλους στο γόνατο ή κάτω από το γόνατο
Απώλεια κάτω μέλους στο γόνατο πάνω από το γόνατο
Απώλεια χεριού ή αντιβραχίου
Απώλεια άνω μέλους πάνω από τον αγκώνα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 3/2012

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/09/2012

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο προσφοροδότης να δηλώσει πιο κάτω το ολικό.

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΧΕΔΙΟ Α €20000
Κάλυψη Ασφάλιστρο €
Θάνατος από ατύχημα ,Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα (% βάσει κλίμακας ανικανότητας)
2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΧΕΔΙΟ Α €40000
Κάλυψη Ασφάλιστρο €
Θάνατος από ατύχημα ,Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα (% βάσει κλίμακας ανικανότητας)

Ωφελήματα οργάνωσης
Προμήθεια Οργάνωσης για κάθε μέλος
Κατ΄αποκοπήν ποσό για τα έξοδα που θα υπόκειται η οργάνωση για την αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων ,ταχυδρομικών εξόδων και άλλου υλικού προς τα μέλη ανά έτος.
Άλλο όφελος ή προσφορά προς την οργάνωση - Να σημειωθεί

Υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας :..............................................................................................................


Όνομα υπογράφοντος :...........................................................................................................


Όνομα εταιρείας :.........................................................................................................


Διεύθυνση :.........................................................................................................

...........................................................................................................


Αρ. Τηλεφώνου : ....................................... 


Αρ. Τέλεφαξ :…....................................


Ημερομηνία : …………………………………………

Λευκωσία, 6 Σεπτεμβρίου 2012 

Για κάθε ενδιαφερόμενο

Διευκρινήσεις για ασφαλιστικές καλύψεις Αρ. Διαγωνισμού 3/2012 :

Αριθμός ασφαλισμένων για το 2012 με το υφιστάμενο ασφαλιστήριο 16000 περίπου. 

Ιστορικό απαιτήσεων :

• 2009 : 2 περιστατικά θανάτου από ατύχημα Χ €20.000 
• 2009 : 1 περιστατικό μόνιμης ολικής ανικανότητας Χ €20.000 
• 2009 : 1 περιστατικό μόνιμης μερικής ανικανότητας Χ €1.500 
• 2010 : 1 περιστατικό μόνιμης ολικής ανικανότητας Χ €40.000 
• 2010 : 1 περιστατικό θανάτου από ατύχημα Χ €20.000 
• 2010 : 1 περιστατικό μόνιμης μερικής ολικής ανικανότητας Χ €650 
• 2011 : 1 περιστατικό μόνιμης ολικής ανικανότητας Χ €40.000 
• 2011 : 1 περιστατικό μόνιμης μερικής ανικανότητας Χ €24.000 
• 2011 : 1 περιστατικό μόνιμης ολικής ανικανότητας Χ €20.000 
• 2011 : 1 περιστατικό μόνιμης μερικής ανικανότητας Χ €1.867 


Για το 2012 εκκρεμούν τα πιο κάτω περιστατικά εν αναμονή δικαιολογητικών: 

• 2012 : 1 περιστατικό μόνιμης ολικής ανικανότητας Χ €40.000 
• 2012 : 1 περιστατικό μόνιμης μερικής ολικής ανικανότητας Χ €20.000 


Τα ασφάλιστρα του υφιστάμενου σχεδίου ανέρχονται στα :
• €9,80 για τα ασφαλισμένα μέλη με το σχέδιο Α €20.000 και 
• €19,60 για τα ασφαλισμένα μέλη για το σχέδιο Β €40.000.


Η έναρξη του νέου ασφαλιστηρίου θα είναι από την 1η Μαρτίου 2013.

 

 

 

Η Π.Ο.Π.Ο.ζητά 3 προσφορές. 
Περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία :
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας (Π.Ο.Π.Ο.)ζητά προσφορές για τα πιο κάτω:

1. Δημιουργία Νέου Προγράμματος Μελών Π.Ο.Π.Ο. (Προδιαγραφή 1/2012)

2. Εκτύπωση και προμήθεια γραφικής ύλης, φακέλων και άλλου συναφούς υλικού της Π.Ο.Π.Ο. (Προδιαγραφή 2/2012)

3. Ομαδικό Σχέδιο ασφάλειας προσωπικών ατυχημάτων μελών Π.Ο.Π.Ο. (Προδιαγραφή 3/2012).

Η περίοδος ισχύος των συμβολαίων θα είναι για δύο χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα χρόνο με τους ίδιους όρους και ποσά.

Οδηγίες προς τους προσφοροδότες, όροι των προσφορών καθώς και τα έντυπα προσφορών ευρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία της οργάνωσης καθώς και στην ιστοσελίδα της οργάνωσης http://www.triteknoi.org/.

Τελευταία ημερομηνία των προσφορών καθορίζεται η Τετάρτη, 26η Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους γραφεία μας στα τηλέφωνα:
22818518
25754770
24627711
23743513
26937414
ή με τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης μας κ. Αντώνη Χ''Αντώνη, τηλέφωνο 99356818 

(Σημείωση: Η ανακοίνωση για τις προσφορές καταχωρήθηκε και στις 5 Παγκύπριες καθημερινές πρωινές εφημερίδες τη Δευτέρα 03/09/2012 και την Τετάρτη 05/09/2012)

Δευτέρα 03/09/2012:
Αλήθεια σελίδα 19
Πολίτης σελίδα 7
Σημερινή σελίδα 21
Φιλελεύθερος σελίδα 15
Χαραυγή σελίδα 37

Τετάρτη 05/09/2012:
Αλήθεια σελίδα 19
Πολίτης σελίδα 33
Σημερινή σελίδα 12
Φιλελεύθερος σελίδα 11
Χαραυγή σελίδα 37Σημείωση: Η Π.Ο.Π.Ο. δεν είναι υποχρεωμένη να επιλέξει την χαμηλότερη ή άλλη προσφορά.

 

 

 

Διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στοιχεία για κάθε ενδιαφερόμενο προς υποβολή προσφοράς για ασφαλιστική κάλυψη (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2012):
Λευκωσία, 6 Σεπτεμβρίου 2012 


ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ


Διευκρινήσεις για ασφαλιστικές καλύψεις Αρ. Διαγωνισμού 3/2012 


Αριθμός ασφαλισμένων για το 2012 με το υφιστάμενο ασφαλιστήριο 16000 περίπου. 


Ιστορικό απαιτήσεων :

• 2009 : 2 περιστατικά θανάτου από ατύχημα Χ €20.000 
• 2009 : 1 περιστατικό μόνιμης ολικής ανικανότητας Χ €20.000 
• 2009 : 1 περιστατικό μόνιμης μερικής ανικανότητας Χ €1.500 
• 2010 : 1 περιστατικό μόνιμης ολικής ανικανότητας Χ €40.000 
• 2010 : 1 περιστατικό θανάτου από ατύχημα Χ €20.000 
• 2010 : 1 περιστατικό μόνιμης μερικής ολικής ανικανότητας Χ €650 
• 2011 : 1 περιστατικό μόνιμης ολικής ανικανότητας Χ €40.000 
• 2011 : 1 περιστατικό μόνιμης μερικής ανικανότητας Χ €24.000 
• 2011 : 1 περιστατικό μόνιμης ολικής ανικανότητας Χ €20.000 
• 2011 : 1 περιστατικό μόνιμης μερικής ανικανότητας Χ €1.867 


Για το 2012 εκκρεμούν τα πιο κάτω περιστατικά εν αναμονή δικαιολογητικών: 

• 2012 : 1 περιστατικό μόνιμης ολικής ανικανότητας Χ €40.000 
• 2012 : 1 περιστατικό μόνιμης μερικής ανικανότητας Χ €20.000 Τα ασφάλιστρα του υφιστάμενου σχεδίου ανέρχονται στα :
• €9,80 για τα ασφαλισμένα μέλη με το σχέδιο Α €20.000 και 
• €19,60 για τα ασφαλισμένα μέλη για το σχέδιο Β €40.000.


Η έναρξη του νέου ασφαλιστηρίου θα είναι από την 1η Μαρτίου 2013.

 

 

 

Το προσεχές Σάββατο 15/09/2012 στις 4.00μμ στο πάρκο Ιεροκήπεια παιδική εκδήλωση :
Πάφος - Εκδηλώσεις

Η Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου διοργανώνει για δεύτερη χρονιά παιδική γιορτή στις 15 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 4:00μ.μ. στο πάρκο Ιεροκήπια στη Γεροσκήπου.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλες τις τρίτεκνες οικογένειες να φέρουν τα παιδιά τους και να περάσουν ένα ευχάριστο απόγευμα με χορευτικά συγκροτήματα, ταχυδακτυλουργό, φουσκωτά, κλόουν, μπαλονοκατασκευές και πολλά άλλα. 

Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα προσφέρονται δωρεάν διάφορα εδέσματα και ποτά.

Βασική προϋπόθεση για εξασφάλιση των δωρεάν εισιτηρίων είναι η παρουσίαση της ταυτότητας μέλους στην είσοδο. 

Σας περιμένουμε όλους.

 

 

 

Χαιρετίζομε την προσφορά από την ΑΕΚ εισιτηρίων διαρκείας προς τα μέλη μας με 50% έκπτωση!
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας Π.Ο.Π.Ο. χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη προσφορά της ΑΕΚ Λάρνακας προς τα μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.

Η ΑΕΚ λαμβάνοντας υπόψη τα μηνύματα των καιρών πρωτοπορεί και έχει ανακοινώσει έκπτωση 50% των εισιτηρίων διαρκείας σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Απαραίτητη προϋπόθεση η παρουσίαση της ταυτότητας μέλους της ΠΟΠΟ. 

Η μεγάλη αυτή κίνηση, ιδιαίτερα σήμερα στους δύσκολους καιρούς που όλοι ζούμε εξ αιτίας της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, είναι πολύ σημαντική και ειδικής βαρυσήμαντης σημασίας. 

Χαιρετίζομε αυτή την προσφορά της ΑΕΚ και καλούμε τα μέλη μας να την εκμεταλλευτούν και να στηρίξουν την ομάδα τους, την ΑΕΚ, όπως και αυτή στηρίζει την Οργάνωση μας. Η ΑΕΚ δείχνει έμπρακτα την αγάπη και εκτίμηση της προς τις πολυμελείς οικογένειες και εμείς καλούμε τα μέλη μας να στηρίξουν περαιτέρω, μέσα στα πλαίσια της αθλητοπρέπειας, την ΑΕΚ στη προσπάθεια που καταβάλλει για περαιτέρω διακρίσεις. 

Ελπίζομε η κίνηση της ΑΕΚ να βρει μιμητές. 

Καλούμε τα μέλη μας που είναι οπαδοί της ΑΕΚ να εκμεταλλευτούν αυτή τη προσφορά της ομάδος τους και προσκομίζοντας την ταυτότητα μέλους της ΠΟΠΟ να πάρουν εισιτήριο διαρκείας της ΑΕΚ με 50% έκπτωση.

 

 

 

Άρθρο στον Τύπο του Εκπροσώπου Τύπου της ΠΟΠΟ: Λογαριασμοί και τέλη χαράτσι για όλους (εδώ το άρθρο του Φιλελευθέρου Τετάρτη 19/09/2012)
Σε δύσκολη θέση οι Πολυμελείς Οικογένειες, τονίζει ο Ηλίας Καραΐσκος, Εκπρόσωπος Τύπου της Π.Ο.Π.Ο.

Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν τελειώσει, ήδη έχουν ανοίξει τα σχολεία και όλοι επανήλθαμε στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Οι πλείστοι με διακοπές περιορισμένου κεφαλαίου ή και καθόλου ελέω κρίσης, όλοι όμως σαστισμένοι και απογοητευμένοι από τους φακέλους που βρήκαμε στο κατώφλι μας… Λογαριασμοί, τέλη, δόσεις κλπ. Είναι τώρα η εποχή, μετά το καλοκαιρινό αεράκι και μαζί με τη πρώτη φθινοπωρινή αύρα, που καταφθάνουν πλείστοι λογαριασμοί και τέλη… Οποία απογοήτευση ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 

Τέλη σκυβάλων, αποχετευτικού, ακίνητης ιδιοκτησίας, ύδατος, τηλέφωνα, ρεύμα, δόσεις δανείων, σχολικά έξοδα, φοιτητές υφιστάμενοι ή καινούργιοι να αναμένουν το έμβασμα κλπ. Αν αναλογισθεί κανείς ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια είχαμε μπαράζ από χαράτσι στους καταναλωτές με απανωτές αυξήσεις και ακρίβεια (καύσιμα, φάρμακα, ρεύμα, γάλα, ψωμί, τρόφιμα, τέλη και υπηρεσίες, φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ) παγοποίηση ή σοβαρές περικοπές για πάρα πολλούς στη μισθοδοσία, άνεργους, κατάργηση ΑΤΑ, μείωση ή τερματισμό του επιδόματος τέκνου (με την εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων αλλά και την επώδυνη και αδικαιολόγητη αφαίρεση των φοιτητών ως δικαιούχων επιδόματος τέκνου) μείωση μέχρι και κατάργηση της φοιτητικής χορηγίας (η οποία ακόμα να αποσταλεί στους δικαιούχους παρά το ότι ξεκίνησε η νέα ακαδημαϊκή χρονιά…) αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο άσχημη οικονομικά περίοδος είναι ειδικά αυτό το διάστημα μέχρι τέλος του χρόνου , περισσότερο φυσικά για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τις πολυμελείς οικογένειες , τους άνεργους, συνταξιούχους, μονογονιούς κλπ.

Ανέβηκαν οι τιμές σε όλα σχεδόν τα είδη, μειώθηκαν οι απολαβές και τα επιδόματα. Ως Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας δεν είναι λίγες οι φορές που βρεθήκαμε ενώπιον σοβαρού δράματος για αρκετές δυσπραγούσες τρίτεκνες οικογένειες μέλη μας… Πολλές φορές με μικρά παιδιά ή με προβλήματα υγείας να μένουν χωρίς φαγητό ή ρεύμα… Η ΠΟΠΟ, στα πλαίσια του δυνατού, έχει συμπαρασταθεί ήδη σε αρκετές οικογένειες.

Η συμπαράσταση της Οργάνωσης ή και από μέλη μας που ευρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, συγκινητική. Από την μια υπάρχει καθολική απαίτηση όπως τα οποιαδήποτε νέα μέτρα να μην πλήξουν τις ίδιες ομάδες πληθυσμού. Οι τρίτεκνες οικογένειες έχουν ήδη δώσει πολύ περισσότερα από όσα όφειλαν, για αντιμετώπιση της κρίσης και έχουν υποστεί και αφαίμαξη επιδομάτων με τραγικές πολλές φορές τις συνέπειες. 

Από την άλλη υπάρχει επίσης αναμονή, αλλά και ελπίδα, ότι θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα διακυβέρνησης Χριστόφια πριν την αποχώρηση του από την προεδρία, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι οι τρίτεκνοι θα αναγνωριστούν πλήρως ως πολύτεκνοι με ότι αυτό συνεπάγεται. Να μην ξεχνούμε ότι η υπογεννητικότητα είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα και κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με αυτό. 

Ηλίας Καραΐσκος
Εκπρόσωπος Τύπου Π.Ο.Π.Ο.

 

 

 

Κυριακή 21 Οκτωβρίου στις 10.30πμ , πορεία από τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού ως τον Δημόσιο Κήπο (2km) συμμετέχομε και στηρίζομε το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής

«Κάνε Μια Αρχή» «Περπατώ με τα παιδιά για τα παιδιά»
Κυριακή 21 Οκτωβρίου στις 10.30πμ , πορεία από τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού ως τον Δημόσιο Κήπο (2km) Καλούμε τα μέλη μας να συμμετάσχουν και να στηρίξουν το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής. ΟΛΟΙ να προσπαθήσομε να βοηθήσομε, όπως μπορούμε.

«Κάνε Μια Αρχή» «Περπατώ με τα παιδιά για τα παιδιά»

Με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για πρόληψη, υγιεινή διατροφή, άθληση και για την ενίσχυση του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής Κύπρου, εγκαινιάζεται στη Λεμεσό η δραστηριότητα «Κάνε Μια Αρχή» που συνδιοργανώνουν η Γυναικολογική και η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου με την εταιρεία GlaxoSmithKline, υπό την αιγίδα του δημάρχου Λεμεσού Ανδρέα Χρίστου.


Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής είναι εγγεγραμμένος φιλανθρωπικός οργανισμός με έδρα τη Λεμεσό. Έχει την αποκλειστικότητα στην προσφορά μαζικών ανιχνευτικών προγραμμάτων που καλύπτουν όλο τον πληθυσμό εγκύων κα νεογνών της Κύπρου. Στόχος είναι η πρόληψη της νοητικής υστέρησης με τον προγεννητικό έλεγχο για χρωμοσωμιακές ανωμαλίες και τον έλεγχο νεογνών για μεταβολικά νοσήματα. Δείγματα αίματος αποστέλλονται σε καθημερινή βάση στο βιοχημικό εργαστήριο του Κέντρου στη Λεμεσό από όλη την Κύπρο. Στόχος επίσης είναι η έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας με την εξέταση όλων των νεογνών της χώρας μας. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής προσφέρονται δωρεάν ώστε να εξασφαλίζεται καθολική κάλυψη. Η κρατική χορηγία δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων του Κέντρου και γίνεται έκκληση για ιδιωτικές εισφορές. 


Η εκδήλωση, υπό το σύνθημα «Περπατώ με τα παιδιά για τα παιδιά» θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου και σε αυτήν καλούνται να συμμετάσχουν οικογένειες και παιδιά, για να περπατήσουν στις 10.30πμ από το Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού προς το Δημόσιο Κήπο της πόλης. 


Η εκκίνηση θα είναι η ώρα 10.30πμ από τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού και ο τερματισμός στον Δημόσιο Κήπο, στο κηποθέατρο. Η απόσταση είναι μόνο 2km και η πορεία θα γίνει με τη συνοδεία και βοήθεια της Αστυνομίας και των τροχονόμων του Δήμου Λεμεσού. Θα υπάρχουν εκπλήξεις ενώ ακολούθως τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με τους γονείς και τους φίλους τους, ενώ θα τους επιδοθούν διπλώματα συμμετοχής καθώς επίσης και δωρεάν εισιτήριο για το ζωολογικό κήπο. 


Σε διάσκεψη Τύπου, οι διοργανωτές ανέφεραν πως η παρουσία όλων θα υπογραμμίσει και θα τονίσει το ενδιαφέρον μας για μια υγιή κοινωνία που αγωνίζεται και αγωνιά για τα παιδιά της. Κάλεσαν τις οικογένειες από όλες τις πόλεις, να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια και να βοηθήσουν με το δικό τους τρόπο το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής, το οποίο προσφέρει δωρεάν από το 1988 μαζικά ανιχνευτικά προγράμματα, που καλύπτουν όλο τον πληθυσμό εγκύων και νεογνών της Κύπρου. Οι οργανωτές εξέφρασαν τη βεβαιότητα τους ότι η εκδήλωση θα αγκαλιαστεί από τον κόσμο και θα καταστεί ένας ετήσιος θεσμός για τον τόπο μας.


Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας Π.Ο.Π.Ο. στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της, ως οργάνωση που ασχολείται με την οικογένεια και το παιδί, συμμετέχει και στηρίζει την εκδήλωση. Προτρέπομε τα μέλη μας αλλά και όλο τον πληθυσμό, να συμμετάσχουν ενεργά στη πιο πάνω εκδήλωση. Στόχος η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας για Πρόληψη, Υγιεινή Διατροφή και Άσκηση και η στήριξη του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί. 


Με αίσθημα ευθύνης νιώθουμε την ανάγκη να συμβάλουμε θετικά στο έργο που προσφέρει το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής Κύπρου, το οποίο ως φιλανθρωπικός οργανισμός με έδρα τη Λεμεσό έχει την αποκλειστικότητα στην προσφορά μαζικών ανιχνευτικών προγραμμάτων που καλύπτουν δωρεάν από το 1988 όλο τον πληθυσμό εγκύων και νεογνών της Κύπρου, για πρόληψη της νοητικής υστέρησης και της βαρηκοΐας. Η εισφορά όλων μας θεωρείται απαραίτητη για να συνεχίσει επιτυχώς το Κέντρο να προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του προς όφελος της Κυπριακής κοινωνίας. Η κάθε εισφορά είναι μεγάλη! Άτομα, Οργανισμοί, Επιχειρήσεις, Σχολεία, Οργανωμένα Σύνολα κλπ καλούνται να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν. Γίνονται δεκτές ομαδικές και μαζικές εισφορές, ενώ διατίθενται και ατομικά κουπόνια εισφοράς αξίας €5 τα οποία διατίθενται από παιδιάτρους, γυναικολόγους και από το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής. Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής τώρα μας χρειάζεται!

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 25818787
Περισσότερα για το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής στην ιστοσελίδα του : http://www.cpp.org.cy/

Εκ του Δ.Σ. ΠΟΠΟ Λεμεσού

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ
Η ΠΟΠΟ στηρίζει και συμμετέχει στο εν λόγω πρόγρσμμσ του Υπουργείου Εργασίας.
Διαβάστε όλο το σχετικό έντυπο υλικό:

(Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο από τα Επαρχιακά μας Γραφεία).
Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», 2007-2013.

Ορισμοί 
Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου οι ακόλουθοι όροι λαμβάνουν τη σημασία που αναφέρεται εδώ:
Άνεργος: Οποιοδήποτε άτομο το οποίο είναι εγγεγραμμένο για αναζήτηση εργασίας στα Επαρχιακά/Τοπικά Γραφεία Εργασίας ή/και δεν έχει αμειβόμενη εργασία ή/και αναζητά εργασία, για περίοδο τουλάχιστο 4 εβδομάδων, πριν από την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης Ένταξης στο Σχέδιο».
Απασχόληση/Εργασία: Σημαίνει παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, με αμοιβή, βάσει ατομικής ή συλλογικής συμβάσεως (συμβολαίου) ή σχέσεως εργασίας, ή μαθητείας, ή άλλης ατομικής συμβάσεως (συμβολαίου) ή σχέσεως, διεπόμενης από το ιδιωτικό δίκαιο ή τη νομοθεσία για τη δημόσια υπηρεσία, σε οποιοδήποτε τομέα ή κλάδο δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων και των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συμπεριλαμβάνει επίσης αυτοεργοδότηση του ατόμου.
Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ): Άτομο το οποίο έχει οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό στο άτομο που λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόμου μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή και περισσοτέρων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει ανεπάρκεια ή μειονεξία.
Αυτοεργοδοτούμενος: σημαίνει οποιοδήποτε άτομο, το οποίο έχει αναπτύξει δική του επιχείρηση ή/και προσφέρει τις υπηρεσίες του με αμοιβή. Σημειώνεται ότι δεν είναι αναγκαία η εγγραφή της Επιχείρησης/Υπηρεσιών ως Εταιρεία.
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ): Η Υπηρεσία η οποία ορίζεται από το Κράτος-Μέλος και έχει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματικότητα και τη κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ως Δ.Α. για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» τη προγραμματική περίοδο 2007-2013, και συγκεκριμένα το παρόν Έργο «Επιδότηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας στο πλαίσιο συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής», έχει οριστεί το Γραφείο Προγραμματισμού.
Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) : Ορίζεται, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 2(6) και 59(2) του Κανονισμού της ΕΕ 1083/2006, κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη Διαχειριστικής Αρχής και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με τους Δικαιούχους που υλοποιούν έργα. Στην Κύπρο ορίστηκαν για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Ενδιάμεσοι Φορείς (Υπουργεία, κυβερνητικά τμήματα, Ημικρατικοί Οργανισμοί και άλλοι φορείς), στους οποίους έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα τα οποία αφορούν κυρίως την ένταξη, την παρακολούθηση και τις επαληθεύσεις δαπανών των έργων που εμπίπτουν στην ευθύνη τους. Οι ΕΦ και τα καθήκοντα τους καθορίστηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 65.794 και ημερομηνία 4 Ιουλίου 2007.

Εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας της υποψήφιας: Παιδιά της αιτήτριας ηλικίας μέχρι 12 ετών , ηλικιωμένοι γονείς της αιτήτριας 65 ετών και άνω και παιδιά ή γονείς της αιτήτριας με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Επωφελούμενες: Γυναίκες οι οποίες επιδοτούνται μέσω του Σχεδίου.
Εργαζόμενος/εργοδοτούμενος: Σημαίνει κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή μαθητεύει με πλήρη απασχόληση αλλά δεν συμπεριλαμβάνει τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα.
Εργοδότης: Σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης που απασχολεί εργαζομένους.
Έργο: Το έργο στο οποίο εμπίπτει το Σχέδιο είναι η «Επιδότηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας στο πλαίσιο συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».
Οικονομικά αδρανές γυναικείο δυναμικό: Γυναίκες που δεν εργάζονται και δεν είναι εγγεγραμμένες ως άνεργες στο Τμήμα Εργασίας ή δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους για περίοδο πέραν των 4 βδομάδων. 
Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ): Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. Για το παρόν Έργο, ο αρμόδιος ΦΔ είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Φροντίδα: Σημαίνει ημερήσια φροντίδα σε εγκεκριμένο πρόγραμμα φροντίδας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (π.χ Ο περί Παιδίων (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα του 1993, Οι περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Κανονισμοί του 1997, Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Κανονισμοί του 2000 κλπ).Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη παρουσιάζουν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που σχετίζονται με την αγορά εργασίας αλλά και τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας. Το υψηλό κόστος ζωής, η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για όλους, σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό γυναικών που ολοκληρώνει τριτοβάθμιες σπουδές και τις αυξημένες προσωπικές προσδοκίες τους, οδηγεί σήμερα την πλειοψηφία των γυναικών στην επιδίωξη της ισότιμης ένταξης τους στην αγορά εργασίας. Οι αλλαγές αυτές έθεσαν στο περιθώριο το παραδοσιακό μοντέλο με τον άνδρα ως το μοναδικό οικονομικά ενεργό μέλος της οικογένειας και τη γυναίκα ως το άτομο που παρέχει αποκλειστικά φροντίδα σε εξαρτώμενα μέλη (παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες).
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το ποσοστό συμμετοχής του γυναικείου πληθυσμού στην αγορά εργασίας παρουσιάζει συνεχή αύξηση με αποτέλεσμα οι γυναίκες να καταλαμβάνουν έτσι τις περισσότερες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Παρά τις πιο πάνω σημαντικές αλλαγές, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην εργασία, με αποτέλεσμα να εκπροσωπούνται λιγότερο στην αγορά εργασίας και να αντιμετωπίζουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με το άλλο φύλο, όσον αφορά την απασχόληση, την ανεργία και τις αμοιβές.
Ευρωπαϊκές Εκθέσεις υποστηρίζουν ότι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας εξαρτώμενων μελών, με χαμηλό κόστος, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που διευκολύνουν τις γυναίκες στην ένταξη στην αγορά εργασίας, συμβάλλουν στην συμφιλίωση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής καθώς επίσης και στην καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο προώθησης της απασχόλησης και απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς και άνεργου γυναικείου δυναμικού, ο ΦΔ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει το Σχέδιο «Επιδότηση Υπηρεσιών Φροντίδας σε Οικονομικά Αδρανές και Άνεργο Γυναικείο Δυναμικό για τα Εξαρτώμενα Μέλη των Οικογενειών τους», του Έργου «Επιδότηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας στο πλαίσιο συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής», το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς και κρατικούς πόρους στο πλαίσιο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» της Προγραμματικής Περιόδου των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013.
Μέσω της επιδότησης των γυναικών για την αγορά υπηρεσιών φροντίδας των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους, την οποία επιφορτίζονται οι ίδιες, δίδεται η ευκαιρία στην ομάδα αυτή, αφενός για ίση συμμετοχή στην αγορά εργασίας και αφετέρου για δημιουργία συνθηκών αποδοτικότερης εργασίας, ειδικά κατά τον πρώτο καιρό της εργοδότησης τους. Στο πλαίσιο αυτό, η επιδότηση αναμένεται ότι θα ενεργήσει ως κίνητρο για την ένταξη και παραμονή τους στην αγορά εργασίας. Η επιδότηση μέσω του Σχεδίου θα παρέχεται κλιμακωτά αναλόγως του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος από εργασία της επωφελούμενης γυναίκας.

ΜΕΡΟΣ Α΄
1. Σκοπός του Σχεδίου
Το Σχέδιο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε απασχόληση, οικονομικά αδρανών και άνεργων γυναικών που έχουν την ευθύνη φροντίδας των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας τους. Οι οικονομικά αδρανείς ή άνεργες γυναίκες, αφού ενταχθούν στην αγορά εργασίας, θα επιδοτούνται για το κόστος φροντίδας των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας τους με βάση το μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα τους από εργασία και με καθορισμένα ανώτατα ποσά. Γυναίκες με μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα από εργασία άνω των €2.100 δεν είναι δικαιούχοι επιδότησης. 
1.1 Επιθυμητά αποτελέσματα
• Ένταξη γυναικών, που επιβαρύνονται με τη φροντίδα εξαρτώμενων μελών της οικογένειας τους, στην αγορά εργασίας.
• Αναχαίτιση της ανεργίας 
• Απόκτηση εισοδήματος
• Μείωση του κινδύνου φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
2. Νομική Βάση
Το σχέδιο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στη Συνεδρία του ημερ. 
23/11/2011
3. Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου
Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4. Χρηματοδότηση του Σχεδίου
Το Σχέδιο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή. 
5. Επωφελούμενες &#9472; Όροι συμμετοχής
Γυναίκες που πληρούν τους πιο κάτω όρους μπορούν να υποβάλουν το έντυπο «Aίτηση Ένταξης στο Σχέδιο» (Παράρτημα 1):
α. Οικονομικά αδρανείς ή άνεργες γυναίκες, που έχουν εξεύρει εργασία ή έχουν αυτοεργοδοτηθεί από την ημέρα προκήρυξης του παρόντος Σχεδίου και μετά και έχουν την ευθύνη φροντίδας εξαρτώμενου/ων μέλους/ων της οικογένειας τους: 
• παιδιού μέχρι 12 ετών ή/και 
• ηλικιωμένου γονιού (65 χρόνων και άνω) ή/και
• παιδιού ή γονιού με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας.
β. Γυναίκες με ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα από εργασία μέχρι €2.100.
γ. Γυναίκες, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή γυναίκες, πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γυναίκες, πολίτες τρίτης χώρας οι οποίες διαμένουν νόμιμα στην Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.
δ. Γυναίκες που έχουν μόνιμη διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου. 
ε. Γυναίκες που δεν τυγχάνουν επιδόματος φροντίδας από άλλα ταμεία οι ίδιες ή τα εξαρτώμενα τους.

6. Όροι παροχής τoυ επιδόματος φροντίδας

α. Το ύψος του επιδόματος για κάθε εξαρτώμενο θα υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα από εργασία Ποσοστό επιδότησης κόστους φροντίδας Ανώτατα ποσά


€ Παιδιά Ηλικιωμένοι/Αμεα
0- 950 100% 260 200
951-1.450 75% 200 150
1.451-2.100 50% 130 100
2.101 και άνω Μη δικαιούχοι - -
β. Το επίδομα φροντίδας θα παρέχεται για ανώτατη περίοδο 18 μηνών δεδομένου ότι η γυναίκα εργάζεται και το εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας φροντίζεται από εγκεκριμένο με βάση τη σχετική νομοθεσία πρόγραμμα φροντίδας .
γ. Γυναίκα της οποίας το επίδομα φροντίδας διακόπηκε πριν την περίοδο των 18 μηνών, λόγω τερματισμού της απασχόλησης της, δικαιούται να επανυποβάλει Αίτηση για επίδομα φροντίδας όταν θα επανενταχθεί στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό επιδότησης της φροντίδας θα επανακαθορίζεται αναλόγως του μηνιαίου ακαθάριστου εισοδήματος της από εργασία. Νοείται ότι η συνολική περίοδος καταβολής του επιδόματος φροντίδας δεν θα ξεπερνά τους 18 μήνες και ότι το ποσοστό επιδότησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος της γυναίκας από εργασία σύμφωνα με τον πίνακα εισοδηματικών κριτηρίων που φαίνεται στο 6α. 
δ. Γυναίκα που έχει πέραν του ενός εξαρτώμενου ατόμου δικαιούται επίδομα φροντίδας για κάθε εξαρτώμενο άτομο ξεχωριστά.
ε. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του επιδόματος και της περιόδου των 18 μηνών για δικαίωμα επιδόματος αρχίζει από την ημερομηνία που η επωφελούμενη βρίσκεται σε εργασία, ανεξάρτητα αν το εξαρτώμενο της εξυπηρετείται από πριν σε κάποιο πρόγραμμα φροντίδας. 
στ. Το επίδομα παρέχεται ανά τρίμηνο, εκ των υστέρων και αφού καταβληθούν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά.
7. Υποχρεώσεις Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) και Επωφελούμενων
7.1.Υποχρεώσεις ΦΔ
Ο ΦΔ αναλαμβάνει έναντι των επωφελούμενων τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
&#61607; Να εξετάσει τις Αιτήσεις 
&#61607; Να απαντήσει γραπτώς στις υποψήφιες για την έκβαση της Αίτησης τους.
&#61607; Να διαχειριστεί το θέμα της καταβολής του ποσού του επιδόματος για την κάθε επωφελούμενη, ανά τρίμηνο, νοουμένου ότι οι επωφελούμενες έχουν υποβάλει στον ΦΔ το σχετικό έντυπο (Παράρτημα 3), προσκομίζοντας μαζί όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά.
7.2 Υποχρεώσεις Επωφελούμενων
Κάθε επωφελούμενη οφείλει να ενημερώνει αμέσως το ΦΔ σε περίπτωση που οποιοιδήποτε όροι συμμετοχής πρόκειται να τροποποιηθούν ή έχουν τροποποιηθεί. Σε τέτοια περίπτωση, η επωφελούμενη θα αποστέλλει στον ΦΔ συμπληρωμένο το έντυπο του Παραρτήματος 4.
Ο ΦΔ θα εξετάζει κατά πόσο επηρεάζονται οι όροι συμμετοχής και του δικαιώματος καταβολής επιδόματος και σε περίπτωση που αυτοί επηρεάζονται θα ενημερώνεται γραπτώς η επωφελούμενη. 
8. Έλεγχος και Παρακολούθηση 
Γενικά
Ο ΦΔ ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Σχεδίου, από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση του, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών προς όφελος των επωφελουμένων. Ο ΦΔ ειδικότερα ελέγχει τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την αξιοπιστία των πληροφοριών που δηλώνονται από τις επωφελούμενες μέσω των δικαιολογητικών για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και Οδηγίες της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Γραφείου Προγραμματισμού.
8.1 Παρακολούθηση και Διαχείριση του Σχεδίου
Επιπρόσθετα των αποδεικτικών που απαιτούνται με την «Αίτηση Ένταξης στο Σχέδιο», εκπρόσωποι του ΦΔ θα πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις στο χώρο εργασίας των γυναικών σε ποσοστό τουλάχιστον γύρω στο 10%. Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, δύνανται επίσης να πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις στο πρόγραμμα φροντίδας. 
Πέραν των πιο πάνω, ο ΦΔ θα τηρεί μητρώο των επωφελουμένων. Το Μητρώο θα περιλαμβάνει ατομικά στοιχεία της επωφελούμενης, στοιχεία για την εργοδότηση της, το μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα της από εργασία, στοιχεία για το πρόγραμμα φροντίδας κ.ά. Το μητρώο θα τηρείται για σκοπούς παρακολούθησης της καταβολής του επιδόματος καθώς επίσης και για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο ΦΔ διατηρεί το δικαίωμα περαιτέρω αξιοποίησης των στοιχείων αυτών για σκοπούς αξιολόγησης του Σχεδίου και του Έργου. Νοείται ότι τα στοιχεία αυτά θα τυγχάνουν ανώνυμης επεξεργασίας. 

8.2 Μονάδες Διαχείρισης 
Την ευθύνη Διαχείρισης και Παρακολούθησης του Σχεδίου έχει ο Τομέας Ανάπτυξης Προσωπικού και Κρατικών Ιδρυμάτων του ΦΔ. Για σκοπούς Δήλωσης και Παρακολούθησης των Δαπανών του Σχεδίου, δημιουργήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή, Ηλεκτρονικό Σύστημα, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), στο οποίο θα καταχωρούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Η Διαχείριση και Παρακολούθηση θα πραγματοποιείται μέσω 2 Μονάδων. 

8.2.1 Μονάδα Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
Η Μονάδα Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Σχεδίου θα απαρτίζεται από 2 Λειτουργούς του ΦΔ και 1 Γραμματειακό Λειτουργό. Η εν λόγω Μονάδα θα ετοιμάζει τα απαιτούμενα Δελτία και θα τα υποβάλλει ηλεκτρονικά. Τα Δελτία θα καταγράφουν την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του Σχεδίου. Επίσης η Μονάδα θα προβαίνει στην αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου, τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και τη λήψη μέτρων επίλυσής τους. Η Μονάδα θα συνεργάζεται στενά με την Μονάδα Επαληθεύσεων και Πληρωμών. 

8.2.2 Μονάδα Επαληθεύσεων και Πληρωμών
Την ευθύνη για τη λογιστική παρακολούθηση και την καταβολή των σχετικών πληρωμών έχει το Λογιστήριο των Κεντρικών Γραφείων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το οποίο στελεχώνεται από 3 άτομα: 1 Ανώτερο Λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου, 1 Βοηθό Λογιστικό Λειτουργό και 1 Γραμματειακό Λειτουργό. 
9. Άλλα Στοιχεία
9.1 Αναστολή ή Τερματισμός
Νοείται ότι σε περίπτωση διακοπής της απασχόλησης πριν από την εκπνοή της περιόδου δικαιώματος επιδόματος (18 μήνες), η καταβολή του επιδόματος θα αναστέλλεται μέχρι η ενδιαφερόμενη να ειδοποιήσει τον ΦΔ ότι έχει εξεύρει άλλη εργασία και πληροί τους όρους συμμετοχής στο Σχέδιο. Σε αυτή την περίπτωση, η ενδιαφερόμενη θα υποβάλλει νέα Αίτηση Ένταξης στο Σχέδιο (Παράρτημα 1). Εφόσον εγκριθεί η Αίτηση, η επωφελούμενη θα έχει δικαίωμα καταβολής επιδόματος για την περίοδο που υπολείπεται για συμπλήρωση της περιόδου των 18 μηνών.
9.2.1 Τερματισμός από την Επωφελούμενη
Η επωφελούμενη μπορεί να αποσύρει το αίτημα της για επιδότηση, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς αποζημίωση, αφού ενημερώσει γραπτώς τον ΦΔ.
9.2.2 Διαδικασία Τερματισμού από τον Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ)
Ο ΦΔ μπορεί να αποφασίσει τον τερματισμό της επιδότησης της φροντίδας, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης από πλευράς του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Εάν υπάρξουν αλλαγές στην κατάσταση της επωφελούμενης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά την καταβολή επιδόματος φροντίδας.

β. Εάν η επωφελούμενη βρεθεί ένοχη υποβολής παραπλανητικών/ψευδών δικαιολογητικών με σκοπό να της καταβληθεί η επιδότηση που προβλέπεται στο παρόν Σχέδιο.

γ. Εάν υπάρξουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν το Σχέδιο ανασταλεί ως αποτέλεσμα εξαιρετικών περιστάσεων.

Στην πρώτη περίπτωση η επωφελούμενη θα έχει προθεσμία 30 ημερών για να υποβάλει τις παρατηρήσεις της και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για διόρθωση της κατάστασης. Εάν ο ΦΔ δεν αποδεχτεί τις παρατηρήσεις με γραπτή έγκριση εντός 30 ημερών, τότε θεωρείται ότι η διαδικασία τερματισμού καταβολής επιδόματος συνεχίζεται.

Σε περίπτωση τερματισμού της καταβολής επιδόματος φροντίδας, οι πληρωμές από το ΦΔ θα περιοριστούν στις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο τερματισμός εκτός στην δεύτερη περίπτωση (υποβολή παραπλανητικών/ψευδών δικαιολογητικών), κατά την οποία ο ΦΔ δύναται να ζητήσει επιστροφή των οποιωνδήποτε καταβληθέντων ποσών. 
10. Ερμηνεία και Τροποποιήσεις του Σχεδίου
Η Διευθύντρια του ΦΔ, δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του Σχεδίου που είναι απαραίτητες για σκοπούς συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή/και σε άλλες μικρής σημασίας τροποποιήσεις καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και εύρυθμη υλοποίηση του, κατόπιν έγκρισης του ΕΦ.
ΜΕΡΟΣ Β΄ 
1. Προϋπολογισμός του Σχεδίου
Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα € 3.171.600 για την περίοδο 2007-2013. 
2. Περίοδος εφαρμογής του Σχεδίου
Η περίοδος εφαρμογής αρχίζει από 1.12.2011 μέχρι 31.5.2015. Οι Αιτήσεις Ένταξης θα γίνονται δεχτές μέχρι 31.12.2014. Σε περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισμού πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, τότε θεωρείται ότι το Σχέδιο έχει λήξει και ο ΦΔ σταματά να δέχεται Αιτήσεις Ένταξης.
3. Υποβολή Αίτησης Ένταξης στο Σχέδιο 
3.1 Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Ένταξης στο Σχέδιο 
Κατά την περίοδο εφαρμογής του Σχεδίου, ο ΦΔ απευθύνει προσκλήσεις για το Σχέδιο σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
3.1.2 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Ένταξης στο Σχέδιο 
Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση στο καθορισμένο Έντυπο «Αίτηση Ένταξης στο Σχέδιο» (Παράρτημα 1). 
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να προμηθεύονται Αιτήσεις από τα Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας, τα Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας, τα κατά τόπους Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών και την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (www.mlsi.gov.cy/sws).
Οι Αιτήσεις υποβάλλονται προσωπικά ή μέσω ταχυδρομείου σημειώνοντας στο φάκελο τα ακόλουθα στοιχεία:
• Προς: Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
• Σχέδιο: «Επιδότηση Υπηρεσιών Φροντίδας σε Οικονομικά Αδρανές και Άνεργο Γυναικείο Δυναμικό για τα Εξαρτώμενα Μέλη των Οικογενειών τους».
• Έργο: «Επιδότηση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».
• Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας, Προδρόμου 63, 2063 Στρόβολος.
Σε περίπτωση αποστολής της Αίτησης μέσω ταχυδρομείου, ημερομηνία υποβολής θα θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Οι Αιτήσεις θεωρούνται έγκυρες εφόσον υποβάλλονται στο καθορισμένο Έντυπο «Αίτηση Ένταξης στο Σχέδιο» (Παράρτημα 1) στην ελληνική γλώσσα, με τα απαραίτητα αποδεικτικά (δέστε παράγραφο 4 πιο κάτω) και εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης εργασίας της αιτήτριας. 
4. Απαιτούμενα Αποδεικτικά Αίτησης Ένταξης στο Σχέδιο 
Μαζί με την Αίτηση Ένταξης στο Σχέδιο (Παράρτημα 1), απαιτείται η υποβολή των πιο κάτω αποδεικτικών:
α. Αντίγραφο ταυτότητας αιτήτριας ή αντίγραφο βεβαίωσης από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, για νόμιμη διαμονή σε περίπτωση που ισχύει η παράγραφος 5(γ) ΜΕΡΟΣ Α.
β. Πρωτότυπη βεβαίωση καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το εξάμηνο πριν την ημερομηνία εξεύρεσης εργασίας από την αιτήτρια.
γ. Σε περίπτωση που η αιτήτρια ήταν εγγεγραμμένη άνεργη, να προσκομίζεται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας. 
δ. Σε περίπτωση που η αιτήτρια έχει εργοδοτηθεί ως μισθωτή θα πρέπει να προσκομίσει την Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη (Παράρτημα 2).
ε. Μηνιαία κατάσταση ακάθαρτων απολαβών από εργασία.
στ. Αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως παιδιού/ων ή ταυτότητας ηλικιωμένου/ων ατόμου/ων ή ταυτότητας/πιστοποιητικό γεννήσεως ΑμεΑ.
ζ. Πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό ιατρού, το οποίο να βεβαιώνει τις ανάγκες φροντίδας του/ων ηλικιωμένου/ων ατόμου/ων ή/και του/των ΑμεΑ. Σε περίπτωση ΑμεΑ, το πιστοποιητικό να βεβαιώνει, επιπλέον, τη μορφή αναπηρίας του/των ατόμου/ων. 
η. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό κριθεί απαραίτητο ως αποδεικτικό κατά τον έλεγχο κριτηρίων ένταξης στο Σχέδιο. 
5. Υποβολή Αίτησης Καταβολής Επιδόματος Φροντίδας
5.1 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Καταβολής Επιδόματος Φροντίδας. 
Μετά την ένταξη στο Σχέδιο, θα πρέπει η επωφελούμενη να υποβάλλει, ανά τριμηνία, Αίτηση Καταβολής Επιδόματος Φροντίδας στο ΦΔ. Οι Αιτήσεις υποβάλλονται προσωπικά ή μέσω ταχυδρομείου σημειώνοντας στο φάκελο τα ακόλουθα στοιχεία:
• Προς: Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
• Σχέδιο: «Επιδότηση Υπηρεσιών Φροντίδας σε Οικονομικά Αδρανές και Άνεργο Γυναικείο Δυναμικό για τα Εξαρτώμενα Μέλη των Οικογενειών τους».
• Έργο: «Επιδότηση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».
• Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας, Προδρόμου 63, 2063 Στρόβολος.
Οι Αιτήσεις θεωρούνται έγκυρες εφόσον υποβάλλονται στο καθορισμένο Έντυπο «Αίτηση Καταβολής Επιδόματος Φροντίδας» (Παράρτημα 3) στην ελληνική γλώσσα, με τα απαραίτητα αποδεικτικά (δέστε παράγραφο 6 πιο κάτω).
6. Απαιτούμενα Αποδεικτικά Αίτησης Καταβολής Επιδόματος Φροντίδας
Η Αίτηση Καταβολής Επιδόματος Φροντίδας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω αποδεικτικά, για την υπό αναφορά περίοδο: 
• πρωτότυπη μηνιαία απόδειξη καταβολής τροφείων στο πρόγραμμα φροντίδας.
• πρωτότυπη βεβαίωση καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων.
• πρωτότυπη μηνιαία κατάσταση ακάθαρτων απολαβών από εργασία .

Ο ΦΔ, δύναται να ζητήσει επιπλέον αποδεικτικά που θα διευκολύνουν την εξέταση της Αίτησης.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
1. Αξιολόγηση Αιτήσεων 
Στο σχέδιο εφαρμόζεται διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που υποβάλλονται οι Αιτήσεις και η ένταξη γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου κονδυλίου του Σχεδίου.
1.1. Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης Ένταξης στο Σχέδιο 
Κάθε Αίτηση που υποβάλλεται, εξετάζεται ως προς τη πληρότητα της από το ΦΔ. Για τον έλεγχο αυτό εξετάζονται οι πιο κάτω ελάχιστες προϋποθέσεις:
1. Η Αίτηση έχει υποβληθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
2. Η Αίτηση έχει υποβληθεί στο καθορισμένο από το ΦΔ έντυπο «Αίτηση Ένταξης στο Σχέδιο» (Παράρτημα 1).
3. Η Αίτηση έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
4. Η Αίτηση έχει συμπληρωθεί με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.
5. Η Αίτηση είναι υπογραμμένη.
6. Έχουν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 4 του ΜΕΡΟΥΣ Β΄.
7. Η Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη (Παράρτημα 2) που περιλαμβάνεται στην Αίτηση, είναι υπογραμμένη.
8. Η Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα 6) της αιτήτριας, είναι υπογραμμένη.
9. Πιστοποιητικό νόμιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, σε περίπτωση που η αιτήτρια είναι πολίτης οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας. 
Οι αιτήτριες, που δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, θα ειδοποιούνται να τα προσκομίσουν εντός 15 ημερών, διαφορετικά η Αίτηση θα απορρίπτεται. Αν τα αποδεικτικά δεν προσκομιστούν λόγω καθυστέρησης άλλων Υπηρεσιών, η Αίτηση θα θεωρείται ανενεργή μέχρις ότου αυτά προσκομιστούν. Η ευθύνη υποβολής των αποδεικτικών θα βαραίνει την αιτήτρια.
1.2 Κριτήρια Απόφασης Ένταξης στο Σχέδιο
Μετά τον έλεγχο πληρότητας της Αίτησης, η Τριμελής Επιτροπή Ένταξης και Παρακολούθησης (ΕΕΠ), η οποία ορίζεται από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, θα εξετάζει τα ακόλουθα κριτήρια και θα αποφασίζει για την έγκριση η απόρριψη της Αίτησης:
1. Η αιτήτρια διαμένει στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές για 12 συνεχείς μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2. Ο εργοδότης που προσέλαβε την υποψήφια είναι εγκατεστημένος και δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
3. Τα εξαρτώμενα μέλη εμπίπτουν στις πρόνοιες του Σχεδίου.
4. Το παιδί, ο ηλικιωμένος ή/και το ΑμεΑ, φροντίζεται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό η (ΕΕΠ) συνεργάζεται με αρμόδιους Λειτουργούς του Τομέα Κοινοτικής Εργασίας του ΦΔ. 
5. Η αιτήτρια δεν έχει εργαστεί στον ίδιο εργοδότη κατά το εξάμηνο που προηγήθηκε της υποβολής της αίτησης. 
6. Νόμιμη διαμονή της αιτήτριας στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. 
7. Το μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα από εργασία της αιτήτριας δεν ξεπερνά τα €2.100 (ευρώ).
8. Η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης πραγματοποιήθηκε από την ημέρα προκήρυξης του Σχεδίου και μετά.
9. Η ημερομηνία υποβολής της Αίτησης, είναι εντός ενός μηνός, από την ημερομηνία έναρξης εργασίας της αιτήτριας.

Μετά την αξιολόγηση κάθε Αίτησης, η Τριμελής ΕΕΠ, ενημερώνει γραπτώς τις υποψήφιες για την έγκριση ή απόρριψη της Αίτησης τους με αποστολή συστημένης επιστολής. Στην περίπτωση που μια Αίτηση έχει απορριφθεί, η υποψήφια δύναται να υποβάλει ένσταση όπως αναφέρεται πιο κάτω. 
2. Ενστάσεις

2.1 Ένσταση για απόρριψη της Αίτησης Ένταξης Σχέδιο 
Αιτήτριες των οποίων η Αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο έχει απορριφθεί, δικαιούνται να υποβάλουν γραπτή ένσταση σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημέρα παραλαβής της συστημένης επιστολής γνωστοποίησης της απόφασης. Η γραπτή ένσταση κατατίθεται προσωπικά στο Αρχείο των Κεντρικών Γραφείων Ευημερίας ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 
• Προς: Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
• Σχέδιο: «Επιδότηση Φροντίδας σε Οικονομικά Αδρανές και Άνεργο Γυναικείο Δυναμικό για τα Εξαρτώμενα Μέλη των Οικογενειών τους».
• Έργο: «Επιδότηση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».
• Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας, Προδρόμου 63, 2063 Στρόβολος.

2.2 Εξέταση Ενστάσεων
Οι ενστάσεις εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία ορίζεται από την Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων, είναι διαφορετικά από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Ένταξης και Παρακολούθησης (ΕΕΠ).

Οι αιτήτριες ενημερώνονται γραπτώς για την απόφαση της Επιτροπής 
Ενστάσεων, η οποία είναι τελεσίδικη. 
Παραρτήματα

Παράρτημα 1: Αίτηση Ένταξης στο Σχέδιο
Παράρτημα 2: Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη 
Παράρτημα 3: Αίτηση Καταβολής Επιδόματος Φροντίδας
Παράρτημα 3Α: Eξουσιοδότηση για Πληρωμές από το FIMAS
Παράρτημα 4: Έντυπο Αλλαγής Στοιχείων Αίτησης
Παράρτημα 5: Υπεύθυνη Δήλωση Αιτήτριας 
Παράρτημα 6: Βεβαίωση Συμμετοχής στο Σχέδιο 
Παράρτημα 7: Πίνακας Πληρότητας Αίτησης Ένταξης στο Σχέδιο. 
Παράρτημα 8: Πίνακας Ελέγχου Κριτηρίων Απόφασης Ένταξης στο Σχέδιο
Παράρτημα 9: Επιστολή προς Αιτήτρια για Έγκριση της Αίτησης της 
Παράρτημα 10: Επιστολή προς Αιτήτρια για Απόρριψη της Αίτησης της Συντομογραφίες
(ΔΑ): Διαχειριστική Αρχή
(ΕΦ): Ενδιάμεσος Φορέας
(ΕΠ): Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(ΕΕΠ): Επιτροπή Ένταξης και Παρακολούθησης
(ΥΚΕ): Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
(ΦΔ): Φορέας Διαχείρισης
(ΑμεΑ): Άτομο/α με αναπηρία

Υπεύθυνη Δήλωση Aιτήτριας

Έχοντας επίγνωση των νομικών συνεπειών της κατάθεσης ψευδών στοιχείων, βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρω είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση έγκρισής μου, δεσμεύομαι με τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό αναφορά Σχεδίου και θα παρέχω οποιαδήποτε πληροφορία στο Φορέα Διαχείρισης ώστε να διευκολύνω το έργο του. 
Ημερομηνία:…../…../20…. ………………………………….
Όνομα Αιτήτριας 

………………………………….

Υπογραφή Αιτήτριας

Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη

(Το έντυπο συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας)

Εγώ ο/η ………………………………………………………………………(όνομα),
………………………………. (θέση στην επιχείρηση), δηλώνω υπεύθυνα τα ακόλουθα:
(1) Η …………………………………………… εργάζεται στην επιχείρηση, με την επωνυμία………………………………..……..., η οποία εδρεύει στην οδό ………………………………………………………………………………………….,
αρ. τηλ…………………………………..,αρ. Φορολ. Μητρώου…………………… και αρ. Φ.Π.Α……………………………..
(2) Η πιο πάνω αναφερόμενη εργάζεται στην παρούσα επιχείρηση από τις………………….(ημερομηνία έναρξης εργασίας) για ………… ώρες εβδομαδιαίως. 
Το πρόγραμμα εργασίας της είναι από……………μέχρι ………………(ωράριο) και από …………… μέχρι ……………..(ημέρες τις εβδομάδας). 
Η εργασία της είναι σε σύστημα βάρδιας (σημειώστε &#8730; όπου ισχύει): 
Ναι Όχι
(3) Το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα από εργασία της αναφερόμενης ανέρχεται στα €………… (ευρώ).
(4) Η επιχείρηση μου είναι εγκατεστημένη/δεν είναι εγκατεστημένη και δραστηριοποιείται/δεν δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία (να διαγραφεί ότι δεν ισχύει).
(5) Άλλες σημειώσεις
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(6) Έχοντας επίγνωση των νομικών συνεπειών της κατάθεσης ψευδών στοιχείων, δηλώνω ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

………………………….. ………………… 
Ημερομηνία Υπογραφή Εργοδότη


ΜΕΡΟΣ A΄
Να συμπληρωθούν τα πιο κάτω σημεία από όλες τις αιτήτριες (σημειώστε &#8730; όπου ισχύει)
1. Ονοματεπώνυμο Αιτήτριας: ……………………………………………………..


2. Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
(Παρακαλώ όπως επισυνάψετε βεβαίωση καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων για το τελευταίο εξάμηνο)
……………………………………………………..3. Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας/ Αρ. ARC:
(Παρακαλώ όπως επισυνάψετε αντίγραφο)


……………………………………………………..
4. Διεύθυνση διαμονής:
Οδός:…………………………………………………………...

Δήμος/Κοινότητα:………………………………………………

Ταχ. Κώδικας:……………………………

Επαρχία: (1) Λευκωσία 

(2) Λεμεσός 

(3) Λάρνακα 

(4) Πάφος 

(5) Αμμόχωστος 

(6) Ευρύχου 

5. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Σταθερό:……………………………………..


Κινητό:…………………………………………

6. Υπηκοότητα* 

(1) Κυπριακή 

(2) Χώρας Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(διευκρινίστε)…………………………………….

(3)Τρίτη Χώρα 

(διευκρινίστε)…………………………

7. Ηλικία αιτήτριας:
(1) 15-24 ετών

(2) 25-54 ετών

(3) 55-64 ετών

(4) 65 ετών και άνω 

8. Οικογενειακή κατάσταση:
(1) Έγγαμη 

(2) Άγαμη 

(3) Διαζευγμένη 

(4) Σε διάσταση 

(5) Σε συμβίωση

(6) Χήρα


9. Αριθμός εξαρτώμενων μελών της οικογένειας σας για τα οποία υποβάλλετε την αίτηση:
Παιδί/α 

Ηλικιωμένο/α άτομο/α

Άτομο/α με αναπηρίες

10. Ψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει:
(1) Δημοτικό 

(2) Γυμνάσιο 

(3) Λύκειο 

(4)Τεχνική Σχολή 

(5)Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης

(6)Μεταπτυχιακό 

(7) Διδακτορικό 

11. Εργασιακό καθεστώς:

(1) Μισθωτή σε εργοδότη
(αν ναι, παρακαλώ συμπληρώστε 
τα στοιχεία στο ΜΕΡΟΣ Ε)

(2) Αυτοτελώς Εργαζόμενη
(αν ναι, παρακαλώ συμπληρώστε
τα στοιχεία στο ΜΕΡΟΣ ΣΤ)

(3) Κάτοχος επιχείρησης
(αν ναι, παρακαλώ συμπληρώστε
τα στοιχεία στο ΜΕΡΟΣ ΣΤ)

12. Μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα από εργασία
€…………... (ευρώ)
13. Αναφέρετε την περίοδο που ήσαστε άνεργη πριν να βρείτε την παρούσα εργασία σας: 
Από ……………. μέχρι………………….

Δεν έχω εργαστεί 
ποτέ στο παρελθόν 

14. Σε περίπτωση που εργαζόσαστε στο παρελθόν, πόσο διήρκησε η παραμονή σας στην τελευταία σας εργασία; Από ……………. μέχρι………………….

15. Από πού έχετε ενημερωθεί για το εν λόγω Σχέδιο; 

1) Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

2) Τμήμα Εργασίας και Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης Κύπρου

3) Συντεχνία 

4) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

5) Πρόγραμμα Φροντίδας 

6) Άλλο
(διευκρινίστε)…………………………ΜΕΡΟΣ Β΄
Τα πιο κάτω σημεία να συμπληρωθούν μόνο σε περίπτωση που η αίτηση αφορά καταβολή επιδόματος φροντίδας για παιδί/α μέχρι 12 ετών .
1. Παρακαλώ να συμπληρωθεί ο πιο κάτω πίνακας με τα στοιχεία του/των παιδιού/ων

Α/Α Όνομα παιδιού Ημερ. Γεννήσεως παιδίου Αρ. Πιστοποιητικού Γεννήσεως / Αρ. Ταυτότητας παιδιού

2. Το/τα παιδί/α φροντίζεται/ονται σε ημερήσια βάση σε:
(1) Βρεφικό/παιδικό σταθμό/ νηπιαγωγείο 

(2) Κατ΄ οίκον παιδοκόμο 

(3) Κέντρο προστασίας και απασχόλησης παιδιών

3. Όνομα προγράμματος φροντίδας:

…………………………………………………………………………………………….

4. Διεύθυνση προγράμματος φροντίδας:

……………………………………………………………………………………………..

5. Τηλέφωνα/Φαξ επικοινωνίας προγράμματος φροντίδας:

Τηλ: ………………………………………….

Φαξ:…………………………………………..

6. Αναφέρετε το χρόνο φροντίδας του/των παιδιού/ων σας από το πρόγραμμα φροντίδας:

Από………………………………μέχρι ………………………….. (ώρες)

Από………………………………μέχρι…………………………….(μέρες)7. Μηνιαίο ποσό τροφείων που καταβάλλετε στο πρόγραμμα φροντίδας:

€…………………


8. Λαμβάνετε εσείς δημόσιο βοήθημα;

1) ΝΑΙ 

2) ΟΧΙ 
9. Λαμβάνει δημόσιο βοήθημα το εξαρτώμενο/α άτομο/α για το οποίο αιτείστε επίδομα φροντίδας;

1) ΝΑΙ 

2) ΟΧΙ 

Αν ναι, αναφέρετε το/τα όνομα/τα του/των λήπτη/ών δημοσίου βοηθήματος:

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Τα πιο κάτω σημεία να συμπληρωθούν μόνο σε περίπτωση που η αίτηση αφορά καταβολή επιδόματος φροντίδας για ηλικιωμένο/α άτομο/α 65 ετών και άνω.
1. Παρακαλώ να συμπληρωθεί ο πιο κάτω πίνακας με τα στοιχεία του/των ηλικιωμένου/ων.

Α/Α Όνομα ηλικιωμένου
Ημερ. Γεννήσεως Αρ. Δελτίου Ταυτότητας


2. Το/τα ηλικιωμένο/να άτομο/μα φροντίζεται/ονται σε ημερήσια βάση σε:
(1) Κέντρο ενηλίκων 

(2) Στέγη ηλικιωμένων

3. Όνομα προγράμματος φροντίδας: 

…………………………………………………………………………………………………

4. Διεύθυνση προγράμματος φροντίδας:

………………………………………………………………………………………………….

5. Τηλέφωνα/Φαξ επικοινωνίας προγράμματος φροντίδας: 

Τηλ: ………………………………………….

Φάξ: ………………………………………….


6. Αναφέρετε το χρόνο φροντίδας του/των ηλικιωμένου/ων ατόμου/ων στο πρόγραμμα φροντίδας:

Από………………………………μέχρι ………………………….. (ώρες)

Από………………………………μέχρι…………………………….(μέρες)
7. Μηνιαίο ποσό τροφείων που καταβάλλετε στο πρόγραμμα φροντίδας:

€…………………


8. Λαμβάνετε εσείς δημόσιο βοήθημα;

1) ΝΑΙ 

2) ΟΧΙ 
9. Λαμβάνει δημόσιο βοήθημα το εξαρτώμενο/α άτομο/α για το οποίο αιτείστε επίδομα φροντίδας;

1) ΝΑΙ 

2) ΟΧΙ

Αν ναι, αναφέρετε το/τα όνομα/τα του/των λήπτη/ών δημοσίου βοηθήματος:

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
ΜΕΡΟΣ Δ΄
Τα πιο κάτω σημεία να συμπληρωθούν μόνο σε περίπτωση που η αίτηση αφορά καταβολή επιδόματος φροντίδας για παιδιά ή γονείς με αναπηρία (ΑμεΑ), ανεξαρτήτως ηλικίας.
1. Παρακαλώ να συμπληρωθεί ο πιο κάτω πίνακας με τα στοιχεία του/των ατόμου/ων με αναπηρίες.

Α/Α Όνομα ατόμου με αναπηρία Ημερ. Γεννήσεως Αρ. Δελτίου Ταυτότητας Είδος Αναπηρίας


2. Το/τα ΑμεΑ φροντίζεται/ονται σε ημερήσια βάση σε:
(1) Κέντρο Ημέρας

(2) Στέγη ατόμων με αναπηρία

3. Όνομα προγράμματος φροντίδας:

………………………………………………………………………………………………

4. Διεύθυνση προγράμματος φροντίδας:

………………………………………………………………………………………………

5. Τηλέφωνα/Φαξ επικοινωνίας προγράμματος φροντίδας:

Τήλ :…………………………………………………….

Φάξ: ……………………………………………………

6. Αναφέρετε το χρόνο φροντίδας του/των ΑμεΑ στο πρόγραμμα φροντίδας:

Από………………………………μέχρι ………………………….. (ώρες)

Από………………………………μέχρι…………………………….(μέρες)7. Μηνιαίο ποσό τροφείων που καταβάλλετε στο πρόγραμμα φροντίδας:

€………………………….

8. Λαμβάνετε εσείς δημόσιο βοήθημα;

1) ΝΑΙ 

2) ΟΧΙ 
9. Λαμβάνει δημόσιο βοήθημα το εξαρτώμενο/α άτομο/α για το/τα οποίο/α αιτείστε επίδομα φροντίδας;

1) ΝΑΙ 

2) ΟΧΙ

Αν ναι, αναφέρετε το/τα όνομα/τα του/των λήπτη/ών δημοσίου βοηθήματος:

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….


ΜΕΡΟΣ Ε΄
Τα πιο κάτω σημεία να συμπληρωθούν από αιτήτριες που έχουν εργοδότη.

1. Ονοματεπώνυμο εργοδότη:
…………………………………………………………………………………………
2. Επωνυμία εταιρείας / επιχείρησης:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου εταιρείας/επιχείρησης: 

…………………………………………………………………………………………
4. Αριθμός ΦΠΑ εταιρείας/επιχείρησης:

………………………………………………………………………………………
5. Τομείς δραστηριοποίησης εταιρείας/επιχείρησης:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6.
Διεύθυνση εργασίας:……………………………………….........................................

Τηλέφωνο εργασίας:…………………………………………………………………….

Επαρχία: ………………………………………………………………………………….

7. Τηλέφωνο εργοδότη:

……………………………………………………………………………………………….
8.
Ημερομηνία έναρξης εργασίας:………………………………..


9. Παρακαλώ αναφέρετε το ωράριο εργασίας σας:

Από……………………….μέχρι……………………….(ώρες)

Από……………………….μέχρι ………………………(μέρες)
ΜΕΡΟΣ Στ΄
Τα πιο κάτω στοιχεία να συμπληρωθούν από αιτήτριες που είναι αυτοτελώς εργαζόμενες ή ανάπτυξαν δική τους επιχείρηση.


1. Επωνυμία εταιρείας/επιχείρησης (όπου ισχύει):

…………………………………………………………………………………………........

2. Τομέας δραστηριοποίησης εταιρείας/ επιχείρησης:

……………………………………………………………………………………………….

3. Αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων εταιρείας/επιχείρησης/αυτοτελώς εργαζόμενου:

………………………………………………………………………………………………..

4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (όπου ισχύει):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Αριθμός ΦΠΑ (όπου ισχύει):

………………………………………………………………………………………………

6. Διεύθυνση και τηλέφωνο εργασίας:

………………………………………………………………………………………………
7.
Ημερομηνία έναρξης εργασίας:………………………………..


8. Παρακαλώ αναφέρετε το ωράριο εργασίας σας:

Από……………………….μέχρι……………………….(ώρες)

Από……………………….μέχρι ………………………(μέρες)

9. Έχετε λάβει οποιαδήποτε επιχορήγηση για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας;

1) ΝΑΙ Αν ναι, από ποιο Ταμείο / Πρόγραμμα; 

…………………………………………

2) ΟΧΙΜΕΡΟΣ Ζ’
Τα πιο κάτω σημεία να συμπληρωθούν από όλες τις αιτήτριες. 
1. Λαμβάνετε επίδομα για τη φροντίδα εξαρτώμενου ατόμου σας;

1) ΝΑΙ 2) ΟΧΙ

2. Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε από κάποια Υπηρεσία, το είδος και το ύψος του επιδόματος.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τις πρόνοιες του Σχεδίου «Επιδότηση Υπηρεσιών Φροντίδας σε Οικονομικά Αδρανές και Άνεργο Γυναικείο Δυναμικό για τα Εξαρτώμενα Μέλη των Οικογενειών τους». 

Έχοντας επίγνωση των νομικών συνεπειών της κατάθεσης ψευδών στοιχείων, βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρω είναι ακριβή και αληθή. 

Σε περίπτωση έγκρισής μου, δεσμεύομαι με τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό αναφορά Σχεδίου και θα παρέχω οποιαδήποτε πληροφορία στο Φορέα Διαχείρισης ώστε να διευκολύνω το έργο του. 

Σας εξουσιοδοτώ να εξασφαλίσετε από οποιαδήποτε πηγή πληροφορίες που σχετίζονται με στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση μου, σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόμου) Νόμο 138(Ι)/2001.

Αποδέχομαι να συμμετάσχω σε μεταγενέστερη έρευνα που θα διενεργήσει ο ΦΔ για σκοπούς αξιολόγησης του Σχεδίου.………………………………. ……………………………………
Ημερομηνία Υπογραφή Αιτήτριας


…………………………………
Ονοματεπώνυμο Αιτήτριας


Παρακαλώ όπως σημειώσετε με &#8730; τα έγγραφα τα οποία έχετε επισυνάψει στην αίτηση σας. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
Αντίγραφο Ταυτότητας αιτήτριας*.
Αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως παιδιού*.
Αντίγραφο Ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως ηλικιωμένου*.
Αντίγραφο Ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως ατόμου με αναπηρία*.
Πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό ιατρού (μέχρι 3 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), που να βεβαιώνει το είδος της αναπηρίας και τις ανάγκες φροντίδας του ΑμεΑ.
Πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό ιατρού (μέχρι 3 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), που να βεβαιώνει τις ανάγκες φροντίδας του ηλικιωμένου ατόμου. 
Βεβαίωση καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανά μήνα για τους τελευταίους 6 μήνες.
Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη (παράρτημα 2).

Υπεύθυνη Δήλωση Αιτήτριας (παράρτημα 5)
Αντίγραφο πιστοποιητικού νόμιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, από το Τμήμα Αρχείου, Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε περίπτωση που η αιτήτρια ήταν εγγεγραμμένη άνεργη). 
Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο από τα Επαρχιακά μας Γραφεία

ή

Τηλ. 22406706, 22406713 Τηλ/τυπο: 22667907
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδες: www.mlsi.gov.cy/sws
www.mlsi.gov.cy/sws/esf

 

 

 

H ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ και το «Future Advisor-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας» σας προσκαλούν την Κυριακή 04/11/12 ώρα 10.00πμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΚΕ Αραδίππου, στην ανοιχτή εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα: «Επιλογή Κατεύθυνσης και Επιστημονικού Πεδίου»
H ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ και το «Future Advisor-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας» σας προσκαλούν στην ανοιχτή εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα:

«Επιλογή Κατεύθυνσης και Επιστημονικού πεδίου»

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί το Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012, στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΚΕ Αραδίππου. Απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Γυμνασίου και του Λυκείου, και επίσης τους γονείς των μαθητών που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Περιλαμβάνει 2ωρη παρουσίαση με τις εξής θεματικές ενότητες:
• Πως επιλέγω κατεύθυνση/επάγγελμα
• Πως επιλέγω σχολή
• Πως επιλέγω μαθήματα και επιστημονικό πεδίο
• Αντιστοίχιση επαγγελμάτων με κάθε Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική σχολή
• Προοπτικές της κάθες σχολής/επαγγέλματος
• Τάσεις της αγοράς εργασίας
• Επαγγελματικά δικαιώματα/κατοχύρωση

Εισηγητής: 
- κ. Δημήτρης Βασιλακκάς, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο εισηγητής θα απαντήσει σε ερωτήματα και θα λύσει απορίες του κοινού με την ολοκλήρωση της εισήγησης του.

Είσοδος Ελεύθερη 

Πληροφορίες στη γραμματεία της Π.Ο.Π.Ο και στο 99 312 444

 

 

 

Μεγάλη Επιτυχία της Σημερινής Εκδήλωσης, με τη συμμετοχή της ΠΟΠΟ.
Η σημερινή εκδήλωση έγινε με μεγάλη επιτυχία. Πλήθος κόσμου και πάρα πολλά παιδιά βρέθηκαν στον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού και περπάτησαν μέχρι τον Δημόσιο Κήπο της πόλης. 

Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε το χρυσό κορίτσι της Κύπρου Καρολίνα Πελεντρίτου (χρυσό στην παραολυμπιάδα της Αθήνας 2004, χρυσό και ασημένιο στο Πεκίνο 2008 και ασημένιο στο Λονδίνο 2012. Οι παρευρισκόμενοι άκουσαν με προσοχή τα όσα βαρυσήμαντα ανάφερε στο σύντομο χαιρετισμό της η Καρολίνα.

Η πορεία, με τη συνοδεία της αστυνομίας κατέληξε στο δημοτικό κηποθέατρο. Εκεί έγινε το αδιαχώρητο. Δόθηκαν δωράκια σε όλα τα παιδιά ενώ ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα και επιδείξεις από παιδιά του ΑΓΟ. 

Διοργανωτές ήταν η Γυναικολογική και η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου και η GlaxoSmithKline. Τα έσοδα της εκδήλωσης ανήλθαν στις €20.000 περίπου και δόθηκαν υπέρ του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής.

Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής προσφέρει δωρεάν πανεθνικά προγράμματα σε εγκύους και νεογνά για όλο το πληθυσμό της Κύπρου. Οι διοργανωτές, ο πρόεδρος και η διευθύντρια του Κέντρου εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τη συμμετοχή και στήριξη εκ μέρους της ΠΟΠΟ προς την εκδήλωση και το Κέντρο.

Ο πρόεδρος της Επ. Επ. ΠΟΠΟ Λεμεσού ανάφερε ότι , παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Οργάνωση, νοιώσαμε την ανάγκη να προσφέρομε σε αυτή τη μεγάλη κοινωνική προσπάθεια. Έδωσε συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στους ιδρυτές του Κέντρου, τους συνεχιστές, τους λειτουργούς, τους φίλους και υποστηρικτές και κάλεσε ξανά τον κόσμο να ενισχύσουν αυτή τη προσπάθεια γιατί το Κέντρο προληπτικής Παιδιατρικής αποτελεί πραγματικό στολίδι, όχι μόνο της πόλης μας αλλά ολόκληρης της Κύπρου.

 

Page 23 of 31

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

diafimiste edo

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ