Monday, 15 April 2019 16:29

Η ΠΟΠΟ ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 1/2019

<< ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ,ΦΑΚΕΛΛΩΝΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣΠ.Ο.Π.Ο.  >>

 

Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την εκτύπωση και προμήθεια τυπογραφικού υλικού όπως περιγράφεται πιο κάτω:

1.         Επιστολόχαρτα 100 γραμμαρίων Α4 Ελληνικά – Ε3 με διεύθυνση των Κ. Γραφείων (2000)

2.         Επιστολόχαρτα 100 γραμμαρίων Α4 Ελληνικά – Ε3 με διεύθυνση του γραφείου Λευκωσίας (500)

3.         Επιστολόχαρτα 100 γραμμαρίων Α4 Ελληνικά – Ε3 με διεύθυνση του γραφείου Λεμεσού (500)

4.         Επιστολόχαρτα 100 γραμμαρίων Α4 Ελληνικά – Ε3 με διεύθυνση του γραφείου Λάρνακας (500)

5.         Επιστολόχαρτα 100 γραμμαρίων Α4 Ελληνικά – Ε3 με διεύθυνση του γραφείου Πάφου (500)

6.         Επιστολόχαρτα 100 γραμμαρίων Α4 Ελληνικά – Ε3 με διεύθυνση του γραφείου Αμμοχώστου (500)

7.         Έντυπα  << Αίτηση Εγγραφής Μέλους >> με εκτύπωση και από τις δύο όψεις (2000)

8.         Ενημερωτικά φυλλάδια της οργάνωσης με εκτύπωση και από τις δύο όψεις Α4. (25000)

9.         Ειδοποιητήρια πληρωμής της ετήσιας συνδρομής μελών με απόκομμα Α5 (πράσινο). (25000)

10.   Ειδοποιητήρια πληρωμής του ετήσιου ασφαλίστρου με απόκομμα Α5 (γαλάζιο) (25000)

11.   Φάκελοι με αριστερό παραθυράκι 110Χ220mm με / χωρίς αυτοκόλλητο (1000) 

12.   Φάκελοι χωρίς παραθυράκι 110Χ220mm με αυτοκόλλητο (1000)

13.   Φάκελοι Α5 229Χ162mm με / χωρίς αυτοκόλλητο (1000)

14.   Φάκελοι Α4 229Χ324mm με αυτοκόλλητο (20000)

15.   Μπλοκ των 50 φύλλων << Απόδειξη πληρωμής >> (10)

16.   Μπλοκ των 50 φύλλων << Απόδειξη εισπράξεως >> (10)

Η περίοδος ισχύος του συμβολαίου θα είναι για δύο χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα χρόνο με τους ίδιους όρους και ποσά.

Στην παρένθεση οι ενδεικτικές ποσότητες ανά έτος.

Οδηγίες προς τους προσφοροδότες, όροι της προσφοράς καθώς και τα έντυπα προσφοράς ευρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία της οργάνωσης καθώς και στην ιστοσελίδα της οργάνωσης http://www.triteknoi.org/.

Τελευταία ημερομηνία προσφοράς καθορίζεται η 31 Μαίου 2019.


ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

μεροσ 1 - οδηγιεσπροστουσπροσφοροδοτεσ

1.1  Τιμές

Οιτιμέςπουθαπροσφερθούνναπεριλαμβάνουνεισαγωγικούςδασμούςκαινααναφέρονταισε παράδοσηανάλογα με τον τόπο του τυπογραφείου στα οικία γραφείατηςΟργάνωσης.

Οι τιμές που θα προσφερθούν να είναι σε ευρώ μόνο και να παραμείνουν σταθερές ως την ημερομηνία της παράδοσης.

1.2  ΙσχύςΠροσφορών

Οιπροσφορέςπουθαυποβληθούνθαπρέπειναπαραμείνουνσταθερέςκαισεισχύγιααποδοχήή απόρριψηαπότηνΟργάνωσηγια 90 μέρεςαπότηντελευταίαημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορών.

1.3ΚόστοςΥποβολήςΠροσφορών

ΗΠ.Ο.Π.Ο.δενθαέχειοποιαδήποτεευθύνηούτεθαπληρώσειτυχόνέξοδαπουθαυποστείτεγιατην ετοιμασίακαιτηνυποβολήτηςπροσφοράςσας, ανεξάρτητααπότοαποτέλεσματουΔιαγωνισμού.

1.4ΥποβολήΠροσφορών

ΓιατηνυποβολήπροσφορώνναχρησιμοποιηθούνταΈντυπαπουεπισυνάπτονταικατάλληλα συμπληρωμένακαιυπογραμμένα.

ΤαΈντυπααυτάναυποβληθούνσεκλειστόφάκελοκαιείτενα παραδοθούν στο Κεντρικό Γραφείο της Οργάνωσης πουβρίσκεταιστηνοδό Αλκαίου 1Β+Γ Πολυκ. CONSTANZA ,1060  Λευκωσία, είτενασταλεί ταχυδρομικώςστηνΟργάνωση, Ταχ. Θυρ. 26710,1647 Λευκωσία. Μπορούν επίσης να παραδοθούν σε κλειστό Φάκελο και στα κατά τόπους γραφεία της Οργάνωσης.

Στηναριστερήπάνωγωνιάτουφακέλουναείναιγραμμένεςοιλέξεις:

" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΡ. 1/2019

<< ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ,ΦΑΚΕΛΛΩΝΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣΠ.Ο.Π.Ο.  >>

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31/05/2019

Δύοαντίγραφατης προσφοράς σας(τοέναναφέρειτοντίτλο«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»)θαπρέπειναφθάσουνστονπροορισμότουςόχιπιοαργάαπότις 12.00 τομεσημέριτηςπιοπάνωαναφερόμενης τελευταίαςημερομηνίαςυποβολήςπροσφορών.

Προσφορέςπουθαυποβληθούνμετάτηνημερομηνίααυτήδενθαληφθούνυπόψη.

 

1.5 Δείγματα

Οι προσφοροδότες μπορούν να παραλάβουν μαζί με την προκήρυξη της προσφοράς  αντιπροσωπευτικό δείγμα κάθε είδους από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Οργάνωσης.

Οι προσφοροδότεςθαπρέπειναυποβάλουν μαζί με την προσφορά τους αντιπροσωπευτικό δείγμα κάθε είδους του διαγωνισμού για να διαπιστωθεί ότι συνάδουν με τις προδιαγραφές.

ΤαδείγματαθαπρέπειναπαραδοθούνσταΚεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης πουβρίσκονταιστηνοδό Αλκαίου 1Β+Γ Πολυκ. CONSTANZA ,1060 Λευκωσία, είτε ταχυδρομικώςστηνΟργάνωση, Ταχ. Θυρ. 26710,1647  ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Οργάνωσης.

Ταδείγματαπουθαυποβληθούνδενθαεπιστρέφονται.

 

1.6ΑξιολόγησηκαιΚατακύρωση

ΗΟργάνωση δεν είναι υποχρεωμένη να δεχτεί τη χαμηλότερη η οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

ΗΟργάνωσηθααξιολογήσειτοΔιαγωνισμόσεδύοστάδια.

 

Στάδιο Α - ΠοιοτικήΑξιολόγηση

ΟιπληροφορίεςπουπεριλαμβάνονταιστιςυποβληθείσεςΠροσφορέςθααξιολογηθούνγιανα διαπιστωθείκατάπόσοκάθεπροσφοράικανοποιείουσιωδώςταπιοκάτωκριτήρια:

(ι)    Συμφωνίαμετουςόρουςτωνεγγράφωνδιαγωνισμούκαιτηςπροδιαγραφής

(ιι)  Υποβολήοποιωνδήποτεάλλωνεγγράφωνήπιστοποιητικώνπουαπαιτούνταιαπότα

   έγγραφατουδιαγωνισμού

(ιιι)  Εμπειρία

(iv)   ΠρόγραμμαΠαραδόσεων

(ν)    ΟποιεσδήποτεάλλεςαπαιτήσειςτωνεγγράφωντουΔιαγωνισμού

(vi)   Υποβληθέντα δείγματα    

(νii)   ΑπόδοσησεπροηγούμενουςδιαγωνισμούςκαισυμβάσειςμετηνΠ.Ο.Π.Ο., εάνυπάρχουν (δες επίσης παράγραφο 1.7 Επαγγελματικά Παραπτώματα).

Μίαουσιωδώςανταποκρινόμενηπροσφοράείναιαυτήηοποίασυνάδειμετιςπιοπάνωαπαιτήσεις χωρίςουσιώδειςαποκλίσεις. Ηαπόφασηκατάπόσομιαπροσφοράανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσεις τουδιαγωνισμού, βασίζεταιστοπεριεχόμενοτηςυποβληθείσαςπροσφοράςχωρίςπροσφυγήσε εξωγενείςαποδείξεις.

Οιπροσφορέςπουθακριθούνωςέχουσεςουσιώδειςαποκλίσειςθααπορρίπτονταικαιδενμπορούν εκτωνυστέρωννακαταστούναποδεκτέςμεδιόρθωσηεκμέρουςτουπροσφοροδότητηςουσιώδους απόκλισης. Είναιστηναπόλυτηκρίσητης Οργάνωσηςνααποδεχτείμηουσιώδεις αποκλίσειςήανωμαλίεςτηςπροσφοράς, οιοποίεςδενκαθιστούντηνπροσφοράαπαράδεκτη.

Προσφορέςπουκρίνονταιότιανταποκρίνονταιουσιωδώςσταπιοπάνωκριτήριαπροκρίνονταιγια περαιτέρωαξιολόγησηστοΣτάδιοΒ.

ΣτάδιοΒ - ΟικονομικήΑξιολόγηση

ΤαπιοκάτωθαλαμβάνονταιυπόψηκατάτηδιάρκειατηςΟικονομικήςΑξιολόγησης.

(i)          ΤιμήΠροσφοράς

(ii)         Κόστοςπουπροκύπτειαπότημέθοδοπληρωμής

(iii)         Κόστοςγιαοποιεσδήποτεεπιπρόσθετεςτεχνικέςεργασίες, εάνυπάρχουν

(iv)       Κόστοςγιαεπιδιόρθωσημηουσιωδώναποκλίσεων, εάνυπάρχουν

(ν)        Οποιονδήποτεάλλοκόστος.

Γιαόλεςτιςμελλοντικέςπληρωμέςθαλαμβάνεταιυπόψηηκαθαρήσημερινήαξία.

Χρησιμοποιώντας τηνπιοπάνωμέθοδοθαυπολογίζεταιησυνολικήαξιολογημένητιμή (γιακάθε είδος).

Οδιαγωνισμόςθακατακυρωθεί (γιακάθεείδος) στονΠροσφοροδότημετηχαμηλότερηαξιολογημένη τιμήνοουμένουότιαυτόςκρίνεταιικανόςναεκτελέσειικανοποιητικάτοσυμβόλαιο.

ΗεπιβεβαίωσηότιοΠροσφοροδότηςείναιικανόςναεκτελέσειτοσυμβόλαιοαποτελείπροϋπόθεσηγια τηνκατακύρωσητουσυμβολαίου. Σεπερίπτωσηπουοπροσφοροδότηςδενκριθείικανόςναεκτελέσει τοσυμβόλαιοηπροσφοράτουθααπορριφθείκαιηΟργάνωσηθαπροχωρήσειστηνεπόμενηχαμηλότερη αξιολογημένηπροσφορά, γιανακρίνειμεανάλογοτρόποκατάπόσονοπροσφοροδότηςείναιικανός ναεκτελέσειτοσυμβόλαιο.

1.7      ΕπαγγελματικάΠαραπτώματα

ΕάνηΟργάνωσηδιαπιστώσεισεοποιοδήποτεστάδιοτηςδιαδικασίαςαξιολόγησηςκαιμεοποιοδήποτε μέσοότιοπροσφοροδότηςέχειδιαπράξεισοβαρόεπαγγελματικόπαράπτωμα, συμπεριλαμβανομένης καιτηςμητήρησηςουσιωδώνυποχρεώσεωνσεπρογενέστερηδιαγωνιστικήδιαδικασίατηςΟργάνωσηςή σε άλλη σύμβαση, ηΟργάνωσηδιατηρείτοδικαίωμανααπορρίψειτηνενλόγωπροσφοράκαινα αποκλείσειτονπροσφοροδότηαπόσυμμετοχήσεμελλοντικούςδιαγωνισμούςγιαπερίοδοπουθα αποφασίσειηΟργάνωση.

1.8       Ποσότητες

Οι ποσότητες που δίνονται είναι ενδεικτικές και ηΟργάνωση δεν δεσμεύεται για τις ποσότητες που θα εκτυπωθούν ανά είδος κατάτηνδιάρκεια ισχύος τουΣυμβολαίου.

1.9       Ενημερωτικάφυλλάδιακαισχέδια

Οιπροσφορέςνασυνοδεύονταιμεενημερωτικάφυλλάδια, σχέδιαή/καιεγχειρίδιασχετικάμετα προσφερόμεναυλικά.

1.10     Πείρα

Οιπροσφοροδότεςπρέπειναέχουνεκτενήπείραστηνεκτέλεσησυμβολαίωνπαρόμοιαςφύσης καιταπροϊόντατουςναέχουνικανοποιητικήλειτουργίαγιαμεγάλοχρονικόδιάστημα. Ναδοθούνλεπτομέρειεςπροηγούμενωνσυμβολαίωνπουεκτελέστηκαντατελευταίαχρόνια (όνομα, ποσότητα, έτος).

1.11     ΕναλλακτικέςΠροσφορές

Σεπερίπτωσηπουέναςπροσφοροδότηςεπιθυμείναυποβάλειεναλλακτικήπροσφορά, νατο δηλώσεικαθαράστοσυνημμένοΈντυποΠροσφοράς. Ηκύριαπροσφοράκαικάθεεναλλακτική προσφοράθαεξετάζονταικαιαξιολογούνταισανξεχωριστέςκαιδιαφορετικέςπροσφορές.

1.12      Διευκρινήσεις

ΕάνέναςΠροσφοροδότηςεπιθυμείναζητήσειδιευκρινήσειςωςπροςτοπεριεχόμενοτου διαγωνισμούαυτού, τότεθαπρέπεινατιςυποβάλειγραπτώς, μία βδομάδαπριναπότην τελευταίαημερομηνίαυποβολήςπροσφορών.

 


ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙΟΡΟΙΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

2.1        ΤόποςκαιΧρόνοςΠαράδοσης

Ηπαράδοσητωνυλικώνναγίνειανάλογα με τον τόπο του τυπογραφείου στα οικία γραφείατηςΟργάνωσης, εντός 1 μηνόςαπότηνημέρα κατακύρωσης.

2.2       Πληρωμή

ΗπληρωμήθαγίνειμετάτηνπαράδοσηκαιαφούεπιβεβαιωθείαπότηνΟργάνωσηότιταυλικάέχουν  κατασκευαστείσύμφωναμετιςπροδιαγραφές. ΗΟργάνωσηθαέχειτοδικαίωμανααπορρίψειολόκληρηή μέροςτηςπαραγγελίαςανταυλικάπουθαπαραδοθούνδενείναιίδιαμετοδείγμακαιτοντύποπου έτυχαντελικήςέγκρισηςήανδενκατασκευαστούνσύμφωναμετουςόρουςτηςπαραγγελίας.

2.3       ΕπιθεώρησηΥλικών

ΌλαταυλικάθαεπιθεωρηθούναπότονΑρμόδιοΛειτουργότηςΟργάνωσηςπριναπότηντελικήπαραλαβή.

2.4       ΤελικήΈγκριση

Δείγμα (Proof) τωνεντύπων και των φακέλωνπρέπειναελεγχθούν  καιεγκριθούναπότονΑρμόδιοΛειτουργό τηςΟργάνωσηςπριναπότηντελικήεκτύπωση.

2.5       Συσκευασία

Ταεπιστολόχαρταναείναισυσκευασμένασεπακέτατων 500 φύλλων.

Ταέντυπα «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ»ναείναισυσκευασμένασεπακέτατων 500 φύλλων.

Οι  φάκελοι να είναι σε συσκευασία των 250 ή 500 τεμαχίων.

Τα δελτία παραλαβής χρημάτων να είναι συσκευασμένα ανά 50 μπλόκ

2.6       Καθυστέρησηστηολοκλήρωσητηςσύμβασηςκαι / ήτωνπαραδόσεων

ΣεπερίπτωσηπουοΠρομηθευτήςαποτύχειναολοκληρώσειτηΣύμβασηκαι/ήναπαραδώσει οιονδήποτεμέροςβάσειτηςΣύμβασηςεντόςτουχρόνουπουκαθορίζεταιστηΣύμβασηήσε περίπτωσηπουδενκαθορίζεταιχρόνοςστηΣύμβασητότεεντόςτουχρόνουπουκαθορίζεταιστο ΔελτίοΠαραγγελίαςήΔελτίαΠαραγγελίαςπουεκδίδονταιαπότηνΟργάνωση, ηόπουαυτόεφαρμόζεται καιπρονοείταιαπότηΣύμβασηεντόςτηςπαράτασηςχρόνουπουδίδεταιαπό τονΑρμόδιοΛειτουργότηςΟργάνωσης εξαιτίαςοιουδήποτελόγουηαιτίας, εξαιρουμένηςτηςανωτέραςβίας, θααφαιρείταιαπότο ΣυμβατικόΤίμημαένακαιένατέταρτοτοιςεκατό (11/4% ) τηςτιμήςτωνποσοτήτωντωνοποίωνη παράδοσηκαθυστέρησεκαι/ήτέτοιουτμήματοςτωνΣυμβατικώνέργωνταοποίακατάτηνγνώμη της ΟργάνωσηςείναιαδύνατοναχρησιμοποιηθούνγιατονσκοπόπουπρονοείηΣύμβασηλόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση, ως είναι η περίπτωση, για έκαστη συμπληρωμένη εβδομάδα καθυστέρησης (για καθυστέρηση μικρότερη από εβδομάδα δεν θα γίνεται καμία αφαίρεση).

Συμφωνείτε με την παρούσα ότι η αναφερόμενη αφαίρεση δεν θα ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος και συμφωνείτε περαιτέρω με την παρούσα από όλους τους συμβαλλομένους ότι η αφαίρεση αυτή αντιπροσωπεύει εύλογη αποζημίωση για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ή παράδοση.

(ιι) Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων, σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 30 ημερολογιακών ημερών στην ολοκλήρωση και/ή σε μια ή περισσότερες παραδόσεις η Οργάνωση επιφυλάσσει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση στον Προμηθευτή και να απαιτήσει την κατάσχεση της Εγγυητικής Πιστής Εκτέλεσης (εάν υπάρχει) επιπρόσθετα σε και χωρίς επηρεασμό οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων σε αποζημίωση που πιθανόν να έχει η Οργάνωση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

 

ΜΕΡΟΣ 3 - ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

3.1        Είδοςχαρτιού

Για τα επιστολόχαρτα θα είναι γυαλιστερό Λευκό Βενέν 100 gsm (γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο) Arjo Wiggins Conqueror ή παρόμοιο.

Οι φάκελοι να είναι από ανθεκτικό και άριστης ποιότητας χαρτί και θα είναι σύμφωνα με τα μεγέθη και τους τύπους της περιγραφής.

Όλοι οι φάκελοι θα είναι άσπρου χρώματος και θα έχουν αυτοκόλλητη ταινία για κλείσιμο εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά.

3.2               Εκτύπωση

Η εκτύπωση θα γίνει μονόχρωμη για όλα τα έντυπα και τους φακέλους σύμφωνα με τα υφιστάμενα έντυπα της Οργάνωσης.

Σε όλους του φακέλους θα εκτυπωθεί το λογότυπο της Οργάνωσης.

Το κόστος δημιουργίας κλισέ για τα έντυπα να συμπεριληφθούν στην προσφορά και με τη λήξη της συμφωνίας να παραδοθούν στην οργάνωση σε ηλεκτρονική μορφή.

Δείγμαεπιστολόχαρτου και φάκελων επισυνάπτεται.


ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

εκτύπωση εντύπων και φακελωνΠ.Ο.Π.Ο.

αρ. διαγωνισμου: 1/2019

 τελευταιαημερομηνιαυποβολησπροσφορων: 31/05/2019

τιμεσκαιοροιπροσφορασ

ΟπροσφοροδότηςναδηλώσειπιοκάτωτιςτιμέςανάπακέτοκαιτοολικόποσόμεΦΠΑγια παράδοσησταΚεντρικάΓραφείατηςΠ.Ο.Π.Ο..

Αρ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τιμή

ΟΛΙΚΟΠΟΣΟ €

1

Ανά πεντακόσια

ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ 100 ΓΡ. Α4, ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Ε3

 

 

2

Ανά χίλια

ΕΝΤΥΠΑ «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ» με εκτύπωση και στις δύο όψεις

 

 

3

Ανά χίλια

Ενημερωτικά φυλλάδια της οργάνωσης με εκτύπωση και στις δύο όψεις Α4.

 

 

4

Ανά χίλια

Ειδοποιητήρια πληρωμής ετήσιας συνδρομής μελών  (πράσινο) με απόκομμα Α5.

 

 

5

Ανά χίλια

Ειδοποιητήρια πληρωμής ετήσιου ασφαλίστρου   (γαλάζιο)  με απόκομμα Α5.

 

 

6

 

Μπλοκ αποδείξεων πληρωμής / είσπραξης Χρημάτων 50 φύλλων

 

 

7

Ανά πεντακόσια

Φάκελοι με αριστερό παραθυράκι 110Χ220mm 90gr με αυτοκόλλητο

 

 

8

Ανά πεντακόσια

Φάκελοι με αριστερό παραθυράκι 110Χ220mm 90gr χωρίς αυτοκόλλητο

 

 

9

Ανά πεντακόσια

Φάκελοι χωρίς παραθυράκι 110Χ220mm 90gr με αυτοκόλλητο

 

 

10

Ανά πεντακόσια

Φάκελοι χωρίς παραθυράκι 110Χ220mm 90gr χωρίς αυτοκόλλητο

 

 

11

Ανά πεντακόσια

Φάκελοι Α5 229Χ162mm 90gr

 

 

12

Ανά πεντακόσια

Φάκελοι Α4 229Χ324mm90gr

 

 

 

 

Περίοδοςισχύοςπροσφοράς       :....................................................................................................................

Χρόνοςπαράδοσης                      :...............................................................................................................

Υπογραφή                                         :.................................................................................................................

Όνομαυπογράφοντος                  :...............................................................................................................

Όνομαεταιρείας                            :............................................................................................................

Διεύθυνση                                      :.............................................................................................................

                                                        :.............................................................................................................

Αρ. Τηλεφώνου                              :.......................................Ε-mail…………………....................................

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ