CYVICA PHOTOGRAPHY
Last Updated on Sep 02 2015

CYVICA PHOTOGRAPHY

CYVICA PHOTOGRAPHY ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 50Α, ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22770124 Εκτύπωση φωτογραφιών, studio φωτογράφηση, φωτογραφίες διαβατηρίων και...
 Προσφορά Σχολής Μουσικής και Μπαλέτου
Last Updated on Aug 26 2015

Προσφορά Σχολής Μουσικής και...

Η Σχολή Μουσικής και Μπαλέτου στην Ακρόπολη προσφέρει δωρεάν εγγραφή και 10% έκπτωση στα μηνιαία δίδακτρα  μουσικών οργάνων,μπαλέτου,...
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΝΙΣ.
Last Updated on Aug 26 2015

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΝΙΣ.

Η Ακαδημία Τένις στο CROWNE PLAZA HOTEL προσφέρει ατομικά και ομαδικά μαθήματα τένις στα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών με έκπτωση 10% για ένα...
ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Last Updated on Aug 14 2015

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 1/2015 ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ   Η Παγκύπρια...
ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Π.Ο.Π.Ο 2015
Last Updated on Aug 03 2015

ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ...

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες, Σας ενημερώνουμε ότι τα Επαρχιακά μας Γραφεία θα είναι κλειστά για τις Θερινές Διακοπές ως...
ekptotikos katalogos
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ


CYVICA PHOTOGRAPHY

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 50Α, ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22770124

Εκτύπωση φωτογραφιών, studio φωτογράφηση, φωτογραφίες διαβατηρίων και φωτογραφικά είδη 10% έκπτωση με την κάρτα μέλους.

Η Σχολή Μουσικής και Μπαλέτου στην Ακρόπολη προσφέρει δωρεάν εγγραφή και 10% έκπτωση στα μηνιαία δίδακτρα  μουσικών οργάνων,μπαλέτου, ζωγραφικής, θεάτρου και pilates για τους 5 πρώτους μήνες σε μέλη μας με τη παρουσίαση κάρτα μέλους.

τηλ.επικοινωνίας 99021701

Η Ακαδημία Τένις στο CROWNE PLAZA HOTEL προσφέρει ατομικά και ομαδικά μαθήματα τένις στα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών με έκπτωση 10% για ένα παιδί και 20% για δύο παιδιά και άνω.

Λούης Χατζηλοίζου- προπονητής

Τηλέφωνο: 99632829

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 1/2015

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

 

Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των μελών της όπως περιγράφεται πιο κάτω:

«Ομαδικό Σχέδιο ασφάλειας προσωπικών ατυχημάτων μελών Π.Ο.Π.Ο.»

Η οργάνωση επιθυμεί να  συνάψει  συμβόλαιο Σχεδίου ομαδικής Ασφάλειας ατυχημάτων για να καλύψει τις 12000 περίπου μέλη της.

Η ασφάλεια θα καλύπτει προαιιιρετικά όσα μέλη της οργάνωσης αμφοτέρων των συζύγων μέχρι 69 ετών επιθυμούν να ενταχτούν στο σχέδιο με βάση προκαθορισμένο ασφάλιστρο με επιλογή ενός από δύο σχεδίων 20000 και 40000.

Η περίοδος ισχύος του συμβολαίου θα είναι για δύο χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα χρόνο με τους ίδιους όρους και ποσά.

Οδηγίες προς τους προσφοροδότες, όροι της προσφοράς καθώς και τα έντυπα προσφοράς ευρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία της οργάνωσης καθώς και στην ιστοσελίδα της οργάνωσης http://www.triteknoi.org/.

Τελευταία ημερομηνία προσφοράς καθορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2015.

 


ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

μεροσ 1 - οδηγιεσπροστουσπροσφοροδοτεσ

1.1       Τιμές

Οιτιμέςπουθαπροσφερθούνναείναισεευρώμόνοκαιναπαραμείνουνσταθερέςωςτην ημερομηνίαλήξης του συμβολαίου.

1.2       ΙσχύςΠροσφορών

Οιπροσφορέςπουθαυποβληθούνθαπρέπειναπαραμείνουνσταθερέςκαισεισχύγιααποδοχήή απόρριψηαπότηνΟργάνωσηγια 90 μέρεςαπότηντελευταίαημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορών.

1.3       ΚόστοςΥποβολήςΠροσφορών

ΗΠ.Ο.Π.Ο.δενθαέχειοποιαδήποτεευθύνηούτεθαπληρώσειτυχόνέξοδαπουθαυποστείτεγιατην ετοιμασίακαιτηνυποβολήτηςπροσφοράςσας, ανεξάρτητααπότοαποτέλεσματουΔιαγωνισμού.

1.4       ΥποβολήΠροσφορών

ΓιατηνυποβολήπροσφορώνναχρησιμοποιηθείτοΈντυποπουεπισυνάπτεταικατάλληλα συμπληρωμένοκαιυπογραμμένο μαζί με τους όρους και τις πρόνοιες της κάλυψης.

ΤαΈντυπααυτάναυποβληθούνσεκλειστόφάκελοκαιείτενα παραδοθούν στο Κεντρικό Γραφείο της Οργάνωσης πουβρίσκεταιστηνοδό Αλκαίου 1ΒΓ 1060 πολυκατοικία Constantza Λευκωσία Τηλ: 22818518  , ή Μακαρίου 14 Μέσα Γειτονιά  Λεμεσός Τηλ: 25754770. Μπορούν επίσης να παραδοθούν σε κλειστό Φάκελο και στα κατά τόπους γραφεία της Οργάνωσης.

Στηναριστερήπάνωγωνιάτουφακέλουναείναιγραμμένεςοιλέξεις:

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΡ. 1/2015»

«ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15 Σεπτεμβρίου 2015

Δύοαντίγραφατης προσφοράς σας(τοέναναφέρειτοντίτλο«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»)θαπρέπειναφθάσουνστονπροορισμότουςόχιπιοαργάαπότις 12.00 τομεσημέριτηςπιοπάνω αναφερόμενης τελευταίαςημερομηνίαςυποβολήςπροσφορών.

Προσφορέςπουθαυποβληθούνμετάτηνημερομηνίααυτήδενθαληφθούνυπόψη.

 

1.5      Άδεια  Άσκησης Ασφαλιστικών Εργασιών

Ο καθένας προσφοριοδότης πρέπει απαραίτητα μαζί με την προσφορά του να προσκομίσει και την άδεια Άσκησης Ασφαλιστικών Εργασιών από την Υπηρεσία Ελέχγου Ασφαλιστικών Υπηρεσιών.

1.6       ΑξιολόγησηκαιΚατακύρωση

ΗΟργάνωση δεν είναι υποχρεωμένη να δεχτεί την χαμηλότερη η οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

ΗΟργάνωσηθααξιολογήσειτοΔιαγωνισμόσεδύοστάδια.

Στάδιο Α - ΠοιοτικήΑξιολόγηση

ΟιπληροφορίεςπουπεριλαμβάνονταιστιςυποβληθείσεςΠροσφορέςθααξιολογηθούνγιανα διαπιστωθείκατάπόσοκάθεπροσφοράικανοποιείουσιωδώςταπιοκάτωκριτήρια:

(ι)    Συμφωνίαμετουςόρουςτωνεγγράφωνδιαγωνισμούκαιτηςπροδιαγραφής

(ιι)  Υποβολήοποιωνδήποτεάλλωνεγγράφων ,πιστοποιητικών ή όρων πουαπαιτούνταιαπότα έγγραφατουδιαγωνισμού

(ιιι)  Εμπειρία

(iv)   ΟποιεσδήποτεάλλεςαπαιτήσειςτωνεγγράφωντουΔιαγωνισμού

(v)    ΑπόδοσησεπροηγούμενουςδιαγωνισμούςκαισυμβάσειςμετηνΠ.Ο.Π.Ο., εάνυπάρχουν (δες επίσης παράγραφο 1.6 Επαγγελματικά Παραπτώματα).

(vi)   Όφελος Οργάνωσης

(vii)  Χρόνος πληρωμής απαίτησης από την ημερομηνία υποβολής

Ουσιωδώςανταποκρινόμενηπροσφοράείναιαυτήηοποίασυνάδειμετιςπιοπάνωαπαιτήσεις χωρίςουσιώδειςαποκλίσεις. Ηαπόφασηκατάπόσομιαπροσφοράανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσεις τουδιαγωνισμού, βασίζεταιστοπεριεχόμενοτηςυποβληθείσαςπροσφοράςχωρίςπροσφυγήσε εξωγενείςαποδείξεις.

Οιπροσφορέςπουθακριθούνωςέχουσεςουσιώδειςαποκλίσειςθααπορρίπτονταικαιδενμπορούν εκτωνυστέρωννακαταστούναποδεκτέςμεδιόρθωσηεκμέρουςτουπροσφοροδότητηςουσιώδους απόκλισης. ΕίναιστηναπόλυτηκρίσηΟργάνωσης  νααποδεχτείμηουσιώδεις αποκλίσειςήανωμαλίεςτηςπροσφοράς, οιοποίεςδενκαθιστούντηνπροσφοράαπαράδεκτη.

Προσφορέςπουκρίνονταιότιανταποκρίνονταιουσιωδώςσταπιοπάνωκριτήριαπροκρίνονταιγια περαιτέρωαξιολόγησηστοΣτάδιοΒ.

Στάδιο Β - Οικονομική Αξιολόγηση

ΤαπιοκάτωθαλαμβάνονταιυπόψηκατάτηδιάρκειατηςΟικονομικήςΑξιολόγησης.

(i)          ΤιμήΠροσφοράς

(ii)         Κόστοςπουπροκύπτει  στην οργάνωση απότημέθοδοπροώθησης της ασφάλειας.

(iii)         Οποιονδήποτε οικονομικό η άλλοόφελος παραχωρηθεί προς την Οργάνωση.

Χρησιμοποιώντας τηνπιοπάνωμέθοδοθαυπολογίζεταιησυνολικήαξιολογημένητιμή.

ΟδιαγωνισμόςθακατακυρωθείστονΠροσφοροδότημετηχαμηλότερηαξιολογημένη τιμήνοουμένουότιαυτόςκρίνεταιικανόςναεκτελέσειικανοποιητικάτοσυμβόλαιο.

ΗεπιβεβαίωσηότιοΠροσφοροδότηςείναιικανόςναεκτελέσειτοσυμβόλαιοαποτελείπροϋπόθεσηγια τηνκατακύρωσητουσυμβολαίου. Σεπερίπτωσηπουοπροσφοροδότηςδενκριθείικανόςναεκτελέσει τοσυμβόλαιοηπροσφοράτουθααπορριφθείκαιηΟργάνωσηθαπροχωρήσειστηνεπόμενηχαμηλότερη αξιολογημένηπροσφορά, γιανακρίνειμεανάλογοτρόποκατάπόσονοπροσφοροδότηςείναιικανός ναεκτελέσειτοσυμβόλαιο.

1.7      ΕπαγγελματικάΠαραπτώματα

ΕάνηΟργάνωσηδιαπιστώσει ότι σεοποιοδήποτεστάδιοτηςδιαδικασίαςαξιολόγησηςκαιμεοποιοδήποτε μέσοοπροσφοροδότηςέχειδιαπράξεισοβαρόεπαγγελματικόπαράπτωμα, συμπεριλαμβανομένης καιτηςμητήρησηςουσιωδώνυποχρεώσεωνσεπρογενέστερηδιαγωνιστικήδιαδικασία τόσο τηςΟργάνωσηςή σε άλλη σύμβαση, ηΟργάνωσηδιατηρείτοδικαίωμανααπορρίψειτηνενλόγωπροσφοράκαινα αποκλείσειτονπροσφοροδότηαπόσυμμετοχήσεμελλοντικούςδιαγωνισμούςγιαπερίοδοπουθα αποφασίσειηΟργάνωση.

1.8       Ενημερωτικάφυλλάδια, έντυπα καιάλλα έξοδα.

Το κόστος των ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων και ταχυδρομικών εξόδων που υπόκειται η οργάνωση για την αποστολή στα μέλη θα καλύπτονται από την ασφαλιστική εταιρεία με καταποκοπήν ποσό.

1.9       Πείρα

Οιπροσφοροδότεςπρέπειναέχουνεκτενήπείραστηνεκτέλεσησυμβολαίωνπαρόμοιαςφύσης καιταπροϊόντατουςναέχουνικανοποιητικήλειτουργίαγιαμεγάλοχρονικόδιάστημα. Ναδοθούνλεπτομέρειεςπροηγούμενωνσυμβολαίωνπουεκτελέστηκαντατελευταίαχρόνια (όνομα, εταιρεία ή οργανισμός).

1.10     ΕναλλακτικέςΠροσφορές

Σεπερίπτωσηπουέναςπροσφοροδότηςεπιθυμείναυποβάλειεναλλακτικήπροσφορά η οποιαδήποτε άλλη προσφορά άλλων σχεδίων του  προς τα μέλη μας, νατο δηλώσεικαθαράσε ξεχωριστό ΈντυποΠροσφοράς. Ηκύριαπροσφοράκαικάθεεναλλακτική προσφοράθαεξετάζονταικαιαξιολογούνταισανξεχωριστέςκαιδιαφορετικέςπροσφορές.

1.11     Διευκρινήσεις

ΕάνέναςΠροσφοροδότηςεπιθυμείναζητήσειδιευκρινήσειςωςπροςτοπεριεχόμενοτου διαγωνισμούαυτού, τότεθαπρέπεινατιςυποβάλειγραπτώς, μίαεβδομάδαπριναπότην τελευταίαημερομηνίαυποβολήςπροσφορών.


ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙΟΡΟΙΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

2.1      Πληρωμή

Ηπληρωμήθαγίνεται με τραπεζική επιταγή από τηνΟργάνωση με τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

2.1       Καθυστέρησηστηολοκλήρωσητηςσύμβασης.

ΣεπερίπτωσηπουοΠρομηθευτήςαποτύχειναολοκληρώσειτηΣύμβασηήπαραβιάσει οιονδήποτεμέροςτηςΣύμβασηςεντόςτουχρόνουπουκαθορίζεταιστηΣύμβασηκαθυστέρησης μεγαλύτερης των 30 ημερολογιακών ημερών στην ολοκλήρωση και/ή σε μια ή περισσότερες παραδόσεις η Οργάνωση επιφυλάσσει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση στον Προμηθευτή . Επιπρόσθετα  και χωρίς επηρεασμό οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων σε αποζημίωση που πιθανόν να έχει η Οργάνωση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.


ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ 3 - ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

3.1        Χρονική διάρκεια  σύμβασης

Η σύμβαση θα είναι διετής με δικαίωμα ανανέωσης ενός έτους και θα μπορεί να καλύπτει όλα τα μέλη της Π.Ο.Π.Ο. με ένταξη στο Σχέδιο μέχρι ηλικίας 69 ετών και λήξη ασφαλιστικών κάλυψης μέχρι ηλικίας 70 ετών αμφοτέρων των συζύγων που είναι εγγεγραμμένα ή θα εγγραφούν κατά την διάρκεια της σύμβασης το δε ασφάλιστρο θα είναι ενιαίο για όλα τα μέλη ανεξαρτήτως φύλου ηλικίας ή εργασίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ 4 – Ασφαλιστική κάλυψη – Κλίμακα Μόνιμης Ανικανότητας

 

Ασφαλιστική κάλυψη

Σχέδιο Α

Σχέδιο Β

Θάνατος από ατύχημα ,

Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα

Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα

(% βάσει κλίμακας ανικανότητας)

 

20000

 

40000

ΚλίμακαΜόνιμης Ανικανότητας ( Να καθοριστεί από την ασφαλιστική εταιρεία)

Δεξί

Αριστερό

Παντελής παράλυση σώματος

 

Παντελής απώλεια ομιλίας

 

Παντελής απώλεια όρασης αμφοτέρων των ματιών

 

Παντελής απώλεια όρασης στο ένα μάτι

 

Παντελής κώφωση αμφοτέρων των αυτιών

 

Παντελής κώφωση ενός αυτιού

 

Απώλεια του μεγάλου δακτύλου ποδός

 

Απώλεια οποιαδήποτε άλλου δακτύλου ποδός

 

Απώλεια του μέσου δακτύλου

 

 

Απώλεια του τέταρτου δακτύλου

 

 

Απώλεια του πέμπτου δακτύλου

 

 

Απώλεια του δείκτη

 

 

Απώλεια του αντίχειρα

 

 

Απώλεια ποδιού

 

 

Απώλεια κάτω μέλους στο γόνατο ή κάτω από το γόνατο

 

 

Απώλεια κάτω μέλους στο γόνατο πάνω από το γόνατο

 

 

Απώλεια χεριού ή αντιβραχίου

 

 

Απώλεια άνω μέλους πάνω από τον αγκώνα

 

 

 

 


ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

αρ. διαγωνισμου: 1/2015

 τελευταιαημερομηνιαυποβολησπροσφορων: 15 Σεπτεβρίου 2015

τιμεσκαιοροιπροσφορασ

Οπροσφοροδότηςναδηλώσειπιοκάτωτοολικό.

 

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΧΕΔΙΟ Α €20000

 

Κάλυψη

Ασφάλιστρο €

Θάνατος από ατύχημα ,Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα

Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα (% βάσει κλίμακας ανικανότητας)

 

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΧΕΔΙΟ Α €40000

 

Κάλυψη

Ασφάλιστρο €

Θάνατος από ατύχημα ,Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα

Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα (% βάσει κλίμακας ανικανότητας)

 

 

 

Ωφελήματα οργάνωσης

 

Καταποκοπήν ποσό για τα έξοδα που θα υπόκειται η οργάνωση για την αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων ,ταχυδρομικών εξόδων και άλλου υλικού προς τα μέλη ανά έτος με κόστος.

€4,000

 

Υπογραφή  και σφραγίδα εταιρείας :..............................................................................................................

Όνομαυπογράφοντος                      :...........................................................................................................

Όνομαεταιρείας                                :.........................................................................................................

Διεύθυνση                                          :.........................................................................................................

                                                          ...........................................................................................................

Αρ. Τηλεφώνου                                 :  .......................................   Αρ. Τέλεφαξ :…....................................

Ημερομηνία                                              : ……………………………………………………………

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,

Σας ενημερώνουμε ότι τα Επαρχιακά μας Γραφεία θα είναι κλειστά για τις Θερινές Διακοπές ως ακολούθως:

Λευκωσίας:    ΑΠΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Λεμεσός:       ΑΠΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Λάρνακας:     ΑΠΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πάφου :        ΑΠΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Αμμοχώστου: ΑΠΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Τα βιβλιοπωλεία Μαυρομμάτη σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο ανακοινώνουν , ότι προσφέρουν 20% έκπτωση σε βιβλία, 15% έκπτωση σε γραφική ύλη, είδη ζωγραφικής, σχολική ύλη και εκπαιδευτικά παιχνίδια  στα μέλη μας με την παρουσίαση της κάρτας μέλους.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 77777650.

 

Η Επαρχιακή Επιτροπή Π.Ο.Π.Ο. Λεμεσού ανακοινώνει λεπτομέρειες όσο αφορά την κατασκήνωση που θα διοργανώσει και φέτος στο χωρίο Αγρίδια της Επαρχίας Λεμεσού.

Φέτος θα φιλοξενήσουμε 97 παιδία μέλη μας και τα οποία είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες.

Η πρώτη ομάδα από 1 Αυγούστου μέχρι 7 Αυγούστου και η δεύτερη ομάδα από 7 Αυγούστου μέχρι 13 Αυγούστου 2015.

Στις 6 Αυγούστου (πρώτη ομάδα) και στις 12 Αυγούστου (δεύτερη ομάδα) τα παιδιά θα επισκεφθούν την πισίνα Αναπαυτήρια ΠΕΟ στο Πελέντρι για παιχνίδι και φαγητό.

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου (Α΄ ομάδα) και Τρίτη 11 Αυγούστου (Β’ ομάδα) θα υπάρχει στο χώρο κατασκήνωσης επίσκεψη Γονέων η ώρα 18:00 μέχρι 20:00 κι  όπου είστε όλοι προσκεκλημένοι. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στον χώρο και μικρή δεξίωση.

Στις 4 Αυγούστου (Α΄ ομάδα) και 10 Αυγούστου (Β΄ ομάδα) τα παιδιά θα επισκεφτούν τον Αγρό για μια εκπαιδευτική εκδρομή όπου θα δουν το εμφιαλωτήριο του νερού Αγρού, το εργοστάσιο παρασκευής Ροδοστάγματος και την βιοτεχνία Γλυκών Νίκη.

 

Όλες τις υπόλοιπες ημέρες υπάρχει πλούσιο και διασκεδαστικό πρόγραμμα για τα παιδιά.

Καταβάλετε προσπάθεια από την Επαρχιακή όπως σε καθημερινή βάση κάποιο μέλος μας να βρίσκεται στην κατασκήνωση.

 

 

 

Εκ της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού.

Η Π.Ο.Π.Ο. ΣΑΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ " Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ "

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 17/07/2015, ΩΡΑ 11:00 π.μ. ,

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. (  Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 30. Λευκωσία )

Στην επιφάνεια βγήκαν χθες τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες ειδικές και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού από τις ελλείψεις της νομοθεσίας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας  οι εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών ομάδων -συμπεριλαμβανομένης και της Π.Ο.Π.Ο. -εξέφρασαν τις διαφωνίες τους με επι μέρους άρθρα του νόμου και κατάθεσαν εισηγήσεις  για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μελών τους. 

Η συζήτηση θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα κι αυτό σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές και με διαφαινόμενη προοπτική να συμφωνηθούν οι τροποποιήσεις που έχουν το μικρότερο οικονομικό κόστος και να ψηφιστούν σε νόμο πριν κλείσει η Βουλή για τις θερινές διακοπές. 

Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ο.Π.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.

ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ €100 ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΟ.

Page 1 of 23

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Π.Ο.Π.Ο. Λεμεσού ANT1 ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

diafimiste edo

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ